Wiadomości podstawowe > Podstawowe zasady obsługi

Drukuj

Podstawowe zasady obsługi modułu Handel

Programy Symfonia zostały napisane specjalnie dla środowiska Windows. Wygląd okien i sposób obsługi modułu jest zgodny z ogólnymi zasadami ustalonymi dla tego środowiska. Występują jednak pewne cechy charakterystyczne jedynie dla konkretnego modułu lub wspólne dla wszystkich.

 

Okna

Można wyróżnić następujące charakterystyczne dla programu typy okien:

główne okno programu - wszystkie okna prezentujące przetwarzane dane, okna dialogowe, informacyjne itp. pojawiają się wewnątrz niego. Wygląd tego okna zależy od trybu pracy oraz od praw pracującego z systemem użytkownika.

pasek stanu programu – znajdujący się na dole głównego okna pasek prezentuje informacje:

img_hmf_05

o(1) stan połączenia z Connect (kliknięcie otwiera okno konfiguracji Connect),

o(2) stan synchronizacji z Connect (kliknięcie otwiera okno prezentujące wykonywane Zadania na  Connect),

o(3) informacja o dokumentach, nie rozliczonych w terminie (kliknięcie otwiera okno konfiguracji powiadamiania),

o(4) nazwa bieżącego działu(kliknięcie rozwija menu wyboru działu),

o(5) nazwa bieżącego magazynu (kliknięcie rozwija menu wyboru magazynu),

o(6) nazwa zalogowanego użytkownika (kliknięcie otwiera okno logowania do firmy),

o(7) aktualna data systemowa.

kartoteki: Sprzedaż, Magazyn, Zakup, Płatności, Zamówienia obce, Zamówienia własne, Towary, Kontrahenci, Pracownicy, Urzędy, Osoby, Zlecenia, Raporty, Ustawienia.

hmtoggle_plus1Elementy okien kartotek

okna danych - występują cztery różniące się układem typy okien danych: okna kontrahentów i towarów, okna dokumentów sprzedaży oraz okna dokumentów płatności. Zawierają one pola danych i narzędzia związane z oglądanym obiektem. Okno może zawierać wiele jednocześnie otwartych okien danych.

okna dialogowe - służące do wprowadzania dodatkowych informacji, niezbędnych do realizacji konkretnego zadania.

 

Aby zapamiętać rozmiar i pozycję uruchomionego okna, należy zamknąć okno przyciskiem X razem z wciśniętym klawiszem Shift. Przy ponownym uruchamianiu okna zostaną zapamiętane poprzednie jego ustawienia i rozmiar.

 

Nawigacja

Nawigacja pomiędzy oknami programu opiera się na zasadzie "wskaż i wybierz". Do wskazywania na ekranie różnych elementów służy myszka. Wskaźnik na ekranie wiernie naśladuje jej ruchy, dzięki czemu można wskazać okno, pozycję menu itp. Aby uaktywnić wybrany obiekt, należy go kliknąć (szybko nacisnąć i zwolnić przycisk myszy), czasem trzeba kliknąć dwukrotnie.

W niektórych sytuacjach może to wymagać przechodzenia przez wielopoziomowe menu lub wyszukiwania potrzebnych elementów na listach. Dla ułatwienia pracy z programem w takich sytuacjach zdefiniowano klawisze skrótów, umożliwiające wywołanie odpowiedniej akcji bez użycia myszki.

 

Przyciski narzędziowe

Przycisk jest to element ekranu imitujący klawisz, którego kliknięcie wywołuje określoną akcję. Zwykle zawiera tekst lub symbol graficzny opisujący uruchamianą funkcję. W głównym oknie programu przyciski są zgrupowane w pasek narzędziowy u góry okna.

 

Menu

Menu jest to lista możliwych do wykonania poleceń. Użytkownik wybiera polecenie kliknięciem odpowiedniej pozycji menu. Wybranie polecenia z listy powoduje natychmiastowe jego wykonanie. W głównym oknie programu menu udostępniające polecenia oferowane przez program są zgrupowane w pasek menu, znajdujący się pod paskiem tytułu.

 

Menu kontekstowe

Po kliknięciu dowolnego elementu prawym przyciskiem myszy wyświetlane jest menu skrótów. Zawiera ono zestaw poleceń, których można użyć dla wybranego elementu (wraz z opisem klawiszy skrótów, o ile są one dostępne).

 

Wybór z listy

Tam, gdzie system prezentuje wiele danych tego samego typu, są one przedstawiane w postaci list. Aby przejść do pracy z pojedynczym elementem listy, należy kliknąć go dwukrotnie, lub zaznaczyć i wcisnąć klawisz Enter.

 

Klawisze skrótów

Dla uniknięcia przechodzenia przez wielopoziomowe menu lub wyszukiwania potrzebnych elementów na listach.zdefiniowano klawisze skrótów, umożliwiające wywołanie odpowiedniej akcji bez użycia myszki. Określenie "klawisz skrótu" oznacza wciśnięcie jednego lub kolejno kilku określonych klawiszy w celu wywołania odpowiedniej akcji w programie Stosuje się następujące oznaczenia sekwencji klawiszy:

jeśli jeden z klawiszy powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są znakiem plus (+ ), np. Ctrl+A,

jeśli klawisze trzeba wcisnąć kolejno (zwalniając poprzedni przed naciśnięciem następnego), to ich nazwy połączone są znakiem przecinka (,), np. Ctrl+A, R.

 

Wprowadzanie danych

Do wprowadzania danych wykorzystywane są formularze - elementy okna z zaznaczonymi polami do wpisywania danych, zawierające standardowe elementy obsługujące wprowadzanie danych. Oprócz nich system udostępnia też inne narzędzia ułatwiające wprowadzanie danych.

 

Standardowe elementy formularzy

Pole wyboru - reprezentuje opcję, którą można włączyć lub wyłączyć.

Pole tekstu - służy do wprowadzania tekstu z klawiatury.

Pole listy - Wyświetla listę pozycji, z których można wybrać jedną. Specjalny rodzaj Pola listy to Pole listy opuszczanej. Zawiera ono przycisk który "opuszcza" listę pozycji.

Pole kombinowane - łączy cechy pola listy i pola tekstu, tj. można do niego wprowadzić tekst bezpośrednio z klawiatury lub wybrać z listy. Istnieją też Opuszczane pola kombinowane.

 

Słowniki

Dane używane wielokrotnie w różnych miejscach systemu (jednostki miary, opisy dokumentów, kody klasyfikacji towarów i usług, nazwy miast, krajów, województw itp., symbole walut) można zapisywać w Słownikach lub odrębnych pozycjach kartoteki Ustawienia. Podczas wypełniania pól formularza system wyświetla listę danych zapisanych w słowniku umożliwiając wybór odpowiedniej wartości, co jest szybsze i wygodniejsze niż wpisywanie danych z klawiatury.

 

Rodzaje

Dane zawarte w kartotekach mogą być porządkowane według rodzajów. Każdy z umieszczonych w kartotece opisów może należeć tylko do jednego rodzaju. W definicji rodzaju zapisywane są informacje wspólne dla wszystkich obiektów należących do danego rodzaju. Podczas tworzenia w kartotece opisu nowego obiektu tego rodzaju są one automatycznie przepisywane do odpowiednich pól formularza, co zmniejsza pracochłonność wprowadzania danych. Informacje wprowadzone w ten sposób można modyfikować stosownie do potrzeb. Do definicji rodzaju można dołączyć notatkę, będącą szablonem notatki dla obiektów należących do tego rodzaju.

 

Metoda "przeciągnij i upuść"

Aby przenosić dane między oknami programu można po prostu nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy na obiekcie graficznym reprezentującym wybrany obiekt w programie, a następnie przenieść go w nowe położenie. Obiekt zostanie przeniesiony o ile operacja ta jest dozwolona.

 

Notatki

Kalkulator

Kalendarz