Rozliczenia finansowe > Kartoteka płatności

Drukuj

Kartoteka płatności

Kartoteka otwierana jest z paska nawigacji Pieniądze, lub z menu Kartoteki > Pieniądze (Ctrl+Shift+4).

 

Należności i Zobowiązania

Mówiąc o pieniądzach, które nam się należą, używamy terminu należności, o pieniądzach, które jesteśmy komuś winni – terminu zobowiązania; całość zaś – to rozrachunki. Rozrachunki pojawiają się w kartotece płatności w momencie wystawienia dokumentu handlowego (sprzedaży lub zakupu) z odroczonym terminem płatności. Wystawienie takiego dokumentu powoduje automatyczne powstanie nierozliczonej należności lub zobowiązania w kwocie, na jaką opiewa dokument. Możliwe jest również utworzenie dokumentu Należność lub Zobowiązanie dla zapisania w systemie rozliczeń nie powiązanych z operacjami handlowymi. Aby utworzyć taki dokument należy w oknie kartoteki płatności kliknąć przycisk Wpłata lub Wypłata, a następnie wybrać z rozwijanej listy określającej charakter dokumentu należność lub zobowiązanie.

 

Płatności czyli pieniądze, które zostały faktycznie przekazane lub przyjęte przez firmę (w wyniku wypłat lub wpłat kontrahentów), w programie są to dokumenty o charakterze wpłaty lub wypłaty gotówkowej (KP, KW), wpłaty lub wypłaty bankowej (przelew) oraz innej wpłaty lub wypłaty. To, jaki dokument płatności można wystawić, zależy od rejestru, w którym ma być umieszczony. Ponadto dla zarejestrowania przeniesienia pieniędzy z jednego rejestru do drugiego wystawiane są dokumenty wpłaty i wypłaty wewnętrznej.

 

Rejestracji płatności można dokonać:

podczas rozliczania dokumentu handlowego – operacja Nowa płatność,

podczas rozliczania rozrachunku – operacja Rozlicz nową płatnością,

bezpośrednio z kartoteki płatności – operacje Wpłata i Wypłata.

 

Okno płatności >>

 

Przy wystawianiu dokumentu handlowego oprócz przekazania towaru lub wykonania usługi występuje zawsze równolegle transakcja pieniężna, polegająca na przekazaniu pieniędzy lub zarejestrowania przyszłej zapłaty. Stan i przepływ pieniędzy w firmie - informacje o wszystkich dokonanych oraz należnych wpłatach i wypłatach pieniężnych rejestrowany jest w kartotece Płatności.

 

Pasek narzędziowy

btn_nowy

Otwiera okno wprowadzania nowego dokumentu płatności (rodzaj dokumentu podpowiadany jest na podstawie wybranego rejestru i można go samodzielnie zmienić).


btn_operacje

Rozwija menu wyboru operacji dostępnych w kartotece.

 


btn_zestawienia

Rozwija menu dostępnych w kartotece zestawień i raportów.

 


btn_wykresy

Rozwija menu z wyborem zestawień graficznych.

 

Polecenie Wykresy wszystkie otwiera okno umożliwiające wybór dostępnych w kartotece wykresów oraz określenie czy możliwe będzie ustawienie parametrów ich wykonania.

 

Wykresy >>


btn_export

Umożliwia zapis widocznej zawartości kartoteki do pliku MS Excel.


btn_wydruki

Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania


btn_odsw

Aktualizuje wyświetlaną zawartość kartoteki. Aktualizacja dotyczy zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

 

Ikony przelewów w kolumnie e-płatność

Dokumentów płatności elektronicznych oznaczane są w kolumnie e‑płatność ikoną:

oz_hmf_47 – zwykły e-przelew.

oz_hmf_48 – e-przelew z mechanizmem podzielonej płatności (MPP).

oz_hmf_49 – operacja bankowa zaimportowana z RDF.

oz_hmf_50 – operacja bankowa z mechanizmem podzielonej płatności (MPP) zaimportowana z RDF.

 

W przypadku ikon, wartości warunków dla definicji filtrów można podejrzeć rozwijając menu filtra dla kolumny np.:
img_hm_47

 

Panel rejestrów pieniężnych

 

img_hm_46

 

Rejestry pieniężne są to miejsca, w których umieszczamy i przechowujemy pieniądze, reprezentowane w systemie przez rozrachunki i płatności. Jest to podstawowa forma organizacji informacji w kartotece Płatności. Grupowanie rozrachunków i płatności w rejestrach jest jednopoziomowe.

 

Rejestracja przepływu pieniędzy dokonuje się za pomocą dokumentów płatności. W Handlu można wystawiać dokumenty płatności o charakterze:

wpłaty lub wypłaty gotówkowej,

wpłaty lub wypłaty bankowej

innej wpłaty lub wypłaty.

To, jaki dokument płatności możemy wystawić zależy od wybranego rejestru pieniężnego, w którym chcemy go umieścić.

 

Podwójne kliknięcie na rejestrze otwiera okno Saldo rejestru.

 

W module Handel można utworzyć rejestry trzech typów: gotówkowy, bankowy i inny. Są one odpowiednikami trzech podstawowych typów operacji pieniężnych – wpłaty lub wypłaty gotówki, rejestracji przelewów własnych lub obcych, wszystkich innych operacji pieniężnych (karty płatnicze, czeki itp.). W kartotece Płatności istnieją zawsze trzy nieusuwalne rejestry pieniężne (po jednym dla każdego typu, o nazwach domyślnych BANK, INNE i KASA - nazwy te można zmienić) oraz rejestry utworzone przez użytkownika.

Definiowanie rejestrów >>

 

Panel filtrów

Z lewej strony okna znajduje się panel Filtry umożliwiający tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

 

 

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny btn_select_all_01 lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

 

hmtoggle_plus1        Szybkie wyszukiwanie w kartotece


hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn

 

Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla kartoteki Klasyczny widok wtedy okno prezentowane będzie w układzie typowym dla programu Handel.

hmtoggle_plus1        Klasyczny widok kartoteki, typowy dla programu Handel

 

Zobacz również:

Jak to zrobić - Płatności