Strona startowa

Drukuj

Wskaźniki/Smart BI

Menu zakładkowe Wskaźniki otwiera się po wybraniu:

polecenia z menu Funkcje > Wskaźniki (Ctrl+7)

przycisku Wskaźniki z paska narzędziowego.

Menu reprezentują zakładki zawierające grupy poleceń umożliwiających definiowanie i obliczanie wskaźników ekonomicznych. Program zawiera zdefiniowane kilka popularnych wskaźników i możliwość definiowania własnych. Kliknięcie zakładki otwiera jej zawartość.

 

Wykresy

Funkcjonalność Raportów graficznych umożliwia przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie działalności przedsiębiorstwa. Dane prezentowane są zarówno przy użyciu standardowych postaci jak i typów zestawień graficznych zdefiniowanych przez użytkownika.

Obroty, Rozrachunki, Rejestry VAT, Wiekowanie, Zapisy

Zarządzanie wykresami

 

Wskaźniki

W tej części dostępne są raporty przedstawiające popularne wskaźniki ekonomiczne, na postawie których można określić kondycję finansową firmy. Wskaźniki można obliczać dla różnych układów bilansu i rachunku zysków i strat, przy uwzględnieniu dokumentów z bufora i przeksięgowań końca roku.

 

Dostępne są raporty wskaźników:

Bieżącej płynności (III stopnia)

Gotówki (I stopnia)

Kapitałochłonności obrotu

Pokrycia majątku kapitałem własnym

Pokrycia majątku obrotowego stałym

Pokrycia majątku trw.kap. stałym

Pokrycia majątku trw.kap. własnym

Pokrycia odsetek

Relacji należności do zobowiązań

Rentowności kapitału własnego

Rentowności sprzedaży netto

Szybki (II stopnia)

Struktury aktywów

Struktury pasywów

Zadłużenia długoterminowego

 

Szczegółowe opisy wzorów oraz wyjaśnienia wyników pojawiają się razem z wydrukiem konkretnego wskaźnika.

Raporty te mogą być podstawą do przygotowania własnych na potrzeby firmy.

 

Możliwe jest również definiowanie własnych wskaźników, przystosowanych do specyficznych potrzeb konkretnej firmy. Wybór zakładki Definiowanie z menu zakładkowego Wskaźniki otwiera okno Generatora raportów, umożliwiającego zdefiniowanie nowego wskaźnika. W celu ułatwienia procesu definiowania utworzony został makrojęzyk umożliwiający uproszczone definiowanie wskaźników.