Lista raportów > Bieżącej płynności (III stopnia)

Drukuj

Bieżącej płynności (III stopnia)

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Wskaźniki [Ctrl+7] > Raporty > Bieżącej płynności (III stopnia).

 

Funkcja

Raport obliczający wskaźnik Bieżącej płynności finansowej (III stopnia), który służy ocenie zdolności firmy do terminowego wywiązywania się ze swych płatności. Wskaźnik wyraża relację aktywów bieżących do pasywów bieżących.

 

Wartość wskaźnika pozwala ocenić, w jakim stopniu środki obrotowe jednostki gospodarczej pokrywają zobowiązania bieżące. Jeżeli mieści się ona w granicach 1,2-2,0, wówczas przedsiębiorstwo zachowa równowagę finansową. Zbyt niski poziom wskaźnika może doprowadzić do niewypłacalności, a zbyt wysoki oznacza nadmierne zamrożenie środków obrotowych w aktywach, co zmniejsza zdolność do generacji zysków.

 

Opcje

Wskaźnik można obliczać dla różnych układów bilansu i rachunku zysków i strat, uwzględniając lub opuszczając zapisy z bufora i przeksięgowania z końca roku.