Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Przelewy walutowe

Drukuj

Przelewy walutowe

e-Przelew walutowy to przelew wystawiony w postaci elektronicznej bezpośrednio z programów Symfonia lub pobrany z programów zewnętrznych do repozytorium dokumentów. Funkcjonalność e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń walutowych a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych.

W oknie Przelewy walutowe prezentowana jest lista elektronicznych zleceń przelewów walutowych. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z przelewami walutowymi zawiera następujące polecenia:

Zleć przelew – umożliwia wprowadzenie zlecenia przelewu walutowego w oknie Polecenie przelewu. Zasady zlecania przelewów zostały opisane w: Jak zlecić e-Przelew.

Wyślij – umożliwia wysłanie przelewów ze statusem Do wysłania. Zasady wysyłania przelewów zostały opisane w: Jak wysłać e-Przelew.

Akceptuj – pozwala zaakceptować zaznaczone na liście przelewy bankowe. Przycisk jest aktywny przy włączonym parametrze pracy: Wymagana akceptacja przelewów.

Odrzuć – umożliwia odrzucenie zlecenia przelewu bankowego.

Usuń – umożliwia usunięcie zlecenie przelewu bankowego. Szczegóły procesu usuwania przelewów zostały opisane w: Jak usunąć e-Przelewy bankowe.

Drukuj szczegóły – umożliwia wydrukowanie raportu z historią zlecenia przelewu walutowego,

Importuj – umożliwia pobranie e-przelewu w postaci pliku .xml wystawionego poza programami Symfonia. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów.

 

Dodatkowo w oknie Przelewy walutowe z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy można wybrać operacje Zleć przelew oraz Importuj. Z pozycji wybranego przelewu w menu kontekstowym dostępne są również polecenia: Wyślij, Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Drukuj szczegóły, Anuluj wysłany przelew, Oznacz jako odrzucony przez bank oraz Powiąż z operacją bankową.

Tabela z listą przelewów składa się z nagłówka oraz z listy przelewów. Kolumny tabel opisują cechy każdego z przelewów. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz można sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Nr Paczki – numer porządkowy wysłanej paczki,

Data utworzenia – data utworzenia przelewu bankowego,

Data księgowania – data, w której dokument został zaksięgowany,

Nazwa odbiorcy – nazwa odbiorcy przelewu bankowego,

Tytuł przelewu – czego dotyczy dokument,

Termin realizacji – termin w jakim przelew miał być zrealizowany,

Utworzony przez – login użytkownika programu,

Rachunek wystawcy – numer rachunku bankowego wystawcy zlecenia przelewu,

Kwota – kwota na jaką opiewa polecenie przelewu,

Waluta – waluta przelewu,

Rachunek odbiorcy – numer rachunku bankowego odbiorcy przelewu bankowego,

Status – status przelewu (do wysłania, zrealizowany, do akceptacji, nie zaakceptowany, wysłany, odrzucony, anulowany).

 

W prawym górnym rogu okna Przelewy walutowe znajdują się przyciski:

Odswierz1 odświeżanie listy przelewów,

Filtr2  filtr krajowych przelewów,

lupka przeszukiwanie listy przelewów.

 

Szczegóły

Po wybraniu na liście przelewu w dolnej części okna prezentowane są szczegóły przelewu walutowego.

 

Wprowadzone zlecenia bankowe widoczne są na liście w oknie przelewów walutowych. Dane szczegółowe zleceń można podejrzeć oraz edytować w dolnym panelu szczegółów dokumentu.

 

Na zakładce Szczegóły widoczne są dane Wystawcy rachunku oraz Dane odbiorcy zlecenia przelewu takie jak: numer rachunku bankowego, waluta rachunku bankowego, kod SWIFT/BIC rachunku bankowego, nazwa firm, adres wystawcy oraz odbiorcy zlecenia przelewu bankowego.

 

W szczegółach płatności znajdują się informacje dotyczące tytuł płatności, kwoty, sposobu rozliczenia opłat (SHA, BEN, OUR), terminu realizacji oraz statusu zlecenia przelewu.

 

Na zakładce Załączniki mamy możliwość podejrzenia załączników zlecenia oraz dodania nowego dokumentu. Zakładka z listą załączników opisana jest cechami: Nazwa pliku, Zawartość, Rozmiar, Opis. Na pasku narzędziowym dostępne są następujące akcje:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik umożliwiając dodanie załącznika,

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu,

Zapisz jako – otwiera okno systemowe umożliwiając zapisanie załącznika we wskazanej lokalizacji,

Edytuj – otwiera okno Edycja typu załącznika

Usuń – usuwa wybrany dokument.

 

Na zakładce Linki mamy możliwość podejrzenia i edycji linków do zlecenia bankowego. Llinki powiązane opisane są cechami: Adres, Zawartość, Opis. Na pasku narzędziowym dostępne są następujące akcje:

Dodaj – otwiera okno dodawania nowego linka: Nowy link,

Otwórz – otwiera wskazaną lokalizację,

Edytuj – umożliwia edytowanie linka tj.: adres lokalizacji i opis linka,

Usuń – usuwa link.

 

Na zakładce Dokumenty powiązane prezentowane są dokumenty powiązane z przelewem bankowym. Dokumenty opisane są cechami: Numer, Typ, Data wprowadzenia, Rodzaj powiązania. Na pasku narzędziowym dostępna jest akcja Otwórz.

Na zakładce Historia znajdują się informacje o zdarzeniach związanych z dokumentem: Data, Operacja, Użytkownik.

Wprowadzane zmiany można zapisywać za pomocą przycisku Zapisz lub anulować.

 

Zobacz także:

Jak zlecić e-Przelew

Podstawowe pojęcia