Praca z danymi firmy > Dokumenty własne > Dokumenty sprzedaży

Drukuj

Dokumenty – sprzedaży

Okno dokumentów sprzedaży składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą dokumentów sprzedaży oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranego na liście dokumentu. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego elementu.

Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z dokumentami sprzedaży zawiera następujące polecenia:

Podpisz – podpisuje zaznaczone na liście dokumenty sprzedaży. Polecenie Podpisz jest widoczne tylko dla dokumentów elektronicznych (musi być licencja na moduł e-Faktury).

Wyślij do – otwiera okno kreatora wysyłania dokumentu.

Wyślij – wysyła do kontrahenta na którego został wystawiony dokument. Wystawia dokument zgodnie z ustawieniami programu i ustawieniami dla tego kontrahenta.

Usuń – usuwa zaznaczone na liście dokumenty sprzedaży.

 

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące dokumenty sprzedaży po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Podgląd – pokazuje widok dokumentu.

 

Tabela z listą dokumentów składa się z nagłówka oraz listy dokumentów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z dokumentów.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Rodzaj – rodzaj dokumentu (Faktura anulowana, Duplikat korekty, duplikat faktury, korekta faktury)

Numer – numer dokumentu w kartotece sprzedaży w ewidencji programu handlowego.

e-Faktura – wskazuje czy dokument jest elektroniczny czy papierowy.

Anulowany – informacja czy dokument był anulowany w programie handlowym.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.

NIP – numer identyfikacji podatkowej firmy nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx–xxx–xx–xx (lub zapis bez spacji).

Nazwa podmiotu – nazwa kontrahenta.

Status zewnętrzny – jest to status obiegu zewnętrznego dokumentu (np. e-Faktura, dokument papierowy).

Status wewnętrzny – jest to status obiegu wewnętrznego dokumentu (np. nowy, zarejestrowany, podpisany, wysłany itp.).

 

Szczegóły

Po wybraniu dokumentu na liście w części okna pod listą pojawi się panel ze stronami, które opisują szczegóły wybranego dokumentu, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy.

 

Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

zakładka Szczegóły – panel z informacjami na temat dokumentu:

Numer – numer dokumentu w kartotece sprzedaży w ewidencji programu handlowego.

Data wystawienia – prezentuje datę wystawienia dokumentu.

Pokaż dokument – otwiera okno podglądu dokumentu

Podpisany– informacja czy dokument został podpisany.

Podpisał – informacja kto podpisał dokument.

Wysłany – wskazuje czy dokument sprzedaży został wysłany. Mogą być dwa stany Tak lub Nie.

Data wysłania – prezentuje datę wysłania dokumentu.

Ostatnia próba wysłania – pokazana jest data ostatniej próby wysłania dokumentu.

Wysłał – informacja kto wysłał dokument.

Anulowany – informuje czy dokument został anulowany.

Notatka – pole tekstowe dla własnych notatek.

 

zakładka Załączniki – panel z listą załączników i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik

Otwórz – otwiera okno podglądu załącznika

Zapisz jako – otwiera okno systemowe w którym można zapisać załącznik

Edytuj – otwiera okno Edycja typu załącznika

Usuń – usuwa wybrany dokument  

 

zakładka Linki – panel z listą linków i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy link

Otwórzotwiera okno przeglądarki internetowej w podanej lokalizacji  

Edytuj – otwiera okno Nowy link w którym można wprowadzić szczegóły łącza

Usuń – usuwa wybrany dokument  

 

zakładka Podmioty – panel z listą podmiotów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Dodaj podmioty dokumentu.

Otwórz – otwiera podgląd wybranego kontrahenta.

Edytuj – otwiera okno wyboru roli podmiotu.

Usuń – usuwa wybrany podmiot  

 

zakładka Dokumenty powiązane – panel z listą powiązanych dokumentów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Wybór elementów: Dokumenty

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu.

Usuń – usuwa wybrany dokument.  

 

zakładka Historia – panel z listą informacji o zdarzeniach związanych z dokumentem.

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące dokumenty sprzedaży po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.