Praca z danymi firmy > Dokumenty własne

Drukuj

Dokumenty własne

Okno prezentuje w formie listy wszystkie dokumenty własne znajdujące się w repozytorium. Dokumenty na liście są opisane danymi w kolumnach:

Typ dokumentu – opisuje jakiego typu jest dokument własny znajdujący się w repozytorium.

Numer – tu widnieje numer dokumentu własnego.

Data wystawienia – w tej kolumnie pojawia się data wystawienia dokumentu własnego.

NIP – w tej kolumnie numer identyfikacji podatkowej kontrahenta

Nazwa podmiotu – tu widnieje nazwa kontrahenta.

 

Szczegóły

Po zaznaczeniu dokumentu na liście w oknie poniżej pojawią się dane szczegółowe wybranego dokumentu.

 

Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

zakładka Szczegóły – panel z informacjami na temat dokumentu:

Numer – numer dokumentu w ewidencji programu handlowego.

Data wystawienia – prezentuje datę wystawienia dokumentu.

Pokaż dokument – otwiera okno podglądu dokumentu.

Typ dokumentu – informuje jakiego typu jest ten dokument (dokument sprzedaży, Zamówienie własne, deklaracja ZUS i jej rodzaj czy też deklaracja podatkowa).

Notatka – pole tekstowe dla własnych notatek.

 

zakładka Załączniki – panel z listą załączników i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik.

Otwórz – otwiera okno podglądu załącznika.

Zapisz jako – otwiera okno systemowe w którym można zapisać załącznik.

Edytuj – otwiera okno edycji typu załącznika.

Usuń – usuwa wybrany załącznik.

 

zakładka Linki – panel z listą linków i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy link.

Otwórz – otwiera okno przeglądarki internetowej w podanej lokalizacji.  

Edytuj – otwiera okno Nowy link w którym można wprowadzić szczegóły łącza.

Usuń – usuwa wybrany link.  

 

zakładka Podmioty – panel z listą podmiotów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Dodaj podmioty dokumentu.

Otwórz – otwiera podgląd wybranego Kontrahenta.

Edytuj – otwiera okno wyboru roli podmiotu.

Usuń – usuwa wybranego Kontrahenta.  

 

zakładka Dokumenty powiązane – panel z listą powiązanych dokumentów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Wybór elementów: Dokumenty.

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu.

Usuń – usuwa wybrany dokument.  

 

zakładka Historia – panel z listą informacji o zdarzeniach związanych z dokumentem.

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące dokumenty sprzedaży po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.