Zakup > Wystawianie dokumentów zakupu

Drukuj

Wystawianie dokumentów zakupu

Nowy dokument zakupu tworzy się klikając przycisk Nowy w oknie kartoteki dokumentów zakupu. Otwiera on okno Wprowadzanie nowego dokumentu, w którym można wprowadzić wszystkie niezbędne dane. Dokumenty zakupu zawierają dane podstawowe (nagłówek), dane o towarach, dane o płatnościach oraz informacje dodatkowe.

 

Układ formularzy dokumentów Faktura VAT zakupu i Rachunek uproszczony zakupu jest identyczny, różnią się one wartością pola Typ dokumentu i będą omówione wspólnie. Istnienie dwóch odrębnych typów dokumentów jest związane z wystawianiem dokumentów przyjęcia. Towary, których zakup został zarejestrowany na dokumencie typu Faktura VAT przyjmowane są na magazyn w wartości netto, a towary z dokumentu typu Rachunku uproszczonego - w wartości brutto.

 

Okno wystawianego dokumentu pozwala wprowadzać, przeglądać i modyfikować dane w zakresie zależnym od uprawnień użytkownika.

Ze względu na dużą liczbę informacji potrzebnych do wystawienia dokumentu okno podzielone jest na część podstawową oraz wymienne strony. Strony te opatrzono listkami, które widoczne są w dolnej części okna. Aby uwidocznić daną stronę, należy kliknąć odpowiedni listek.

Przyciski narzędziowe

Pozostaw w buforze

Dołączanie notatki

Dekretacje księgowe

hmtoggle_plus1Dane podstawowe dokumentu
hmtoggle_plus1strona Towary
hmtoggle_plus1strona Płatności
hmtoggle_plus1strona Inne

 

Każdy dokument wystawiany przy pomocy programu jest powiązany z konkretnym magazynem. Pole Magazyn na pasku stanu umożliwia wybór tego magazynu.

 

Menu kontekstowe okna (prawy klawisz myszy)

Operacja Rozpisz koszt na dokumenty przyjęcia. za pomocą której użytkownik z nadanym prawem Automatyczna aktualizacja wartości PZ może rozpisać koszty zakupu towarów z dokumentu zakupu na powiązane z nim dokumenty PZ.

 

Polecenie Wpłaty na fundusze promocji rolnej. Po jego wybraniu otwiera się okno Kwoty pobrane na fundusze promocji rolnej, w którym widoczna jest tabelka z zestawieniem danych dla wybranej faktury, prezentująca kolumny: nazwa funduszu, data dokumentu, kwota netto, wpłata, a w podsumowaniu - sumę netto faktury i sumę wpłat na fundusze.

 

Polecenie Sprawdź status kontrahenta w VAT w menu kontekstowym dokumentu sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów czy zarejestrowany został numer NIP kontrahenta.

Polecenie Sprawdź status kontrahenta w KAS w menu kontekstowym dokumentu sprawdza w serwisie Krajowej Administracji Skarbowej czy zarejestrowany został numer NIP kontrahenta.

Polecenie Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta w menu kontekstowym dokumentu sprawdza w serwisie  Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer NIP kontrahenta.

Polecenie Sprawdź rachunek bankowy kontrahenta w menu kontekstowym dokumentu uruchamia weryfikację poprawności podanego rachunku bankowego z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Jeżeli w buforze są dokumenty na których stawka VAT dla towaru uległa zmianie, można stawkę zmodyfikować (bez wpływu na wprowadzone ceny i rabaty) poprzez operację Aktualizacja stawki VAT dostępną w trybie edycji dokumentu w menu kontekstowym. Na dokumencie zakupu stawka dla towaru zostanie zmodyfikowana w oparciu o dane kartotekowe.

Przy próbie użycia na dokumentach handlowych stawki której okres obowiązywania jest niezgodny z datą sprzedaży (dok. sprzedaży) oraz datą wystawienia dokumentu obcego (dok. zakupu) podczas wystawiania faktur pojawi się stosowny komunikat. Wyjątek stanowią faktury wewnętrzne zakupu wystawione do faktur nabycia, na których weryfikowana jest data wejścia do rejestru należnego i aktywność stawek VAT.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić? - Dokumenty

Faktura uproszczona

Samoopodatkowanie

Metoda kasowa