Jak to zrobić? > Dokumenty > Wpisywanie danych towarow 

Drukuj

Wpisywanie danych towarów - ręcznie

1.W otwartym oknie wystawiania dokumentu należy wybrać listek Towary.

2.Kliknąć zakładkę Ręczny.

3.Wypełnić wszystkie pola związane z towarami. W polu Opis można umieścić tekst o długości do 4000 znaków (np. opisujący usługę). Jeśli będziemy wpisywać tekst wprost do pola, będzie on przewijany. Przycisk uruchamia podręczny edytor; większa część wpisanego tekstu będzie widoczna w czasie wpisywania.

Jeśli będziemy wpisywać tekst wprost do pola, będzie on przewijany. Przycisk 0brw_22 uruchamia podręczny edytor; większa część wpisanego tekstu będzie widoczna w czasie wpisywania.

 

Pole wyboru Tworzenie nowej dostawy obok pola nazwa dostawy decyduje o sposobie tworzenia nowych dostaw w magazynie przyjmującym.

 

Jeśli jest zaznaczone, dokument MM+ rejestruje nową dostawę tak jak typowy dokument przychodu: dostawa ta może mieć swoją własną nazwę, posiada ilość, wartość i cenę wynikające w ilości i wartości towaru przesuwanego między magazynami. W szczególności jeśli wydanie towaru przez MM- pobiera towar z kilku dostaw, nowo tworzona dostawa w magazynie docelowym posiada ilość równą sumie ilości z poszczególnych dostaw i wartość równą sumie ich wartości, cena towaru z tej dostawy jest więc ceną uśrednioną będącą ilorazem sumy wartości i sumy ilości towaru z poszczególnych dostaw.

Jeśli pole to nie jest zaznaczone, program przy tworzeniu dostaw w magazynie docelowym zachowuje nazwy dostaw źródłowych, a w przypadku wydania z kilku dostaw generuje dokładnie taką samą ilość nowych dostaw w magazynie docelowym, zachowując zarówno ilości jak i wartości z dostaw źródłowych. Przy wykorzystaniu tego mechanizmu możliwe jest przesunięcie tego towaru z powrotem do dostaw źródłowych.

 

Jeśli pole to nie jest zaznaczone, program przy tworzeniu dostaw w magazynie docelowym zachowuje nazwy dostaw źródłowych, a w przypadku wydania z kilku dostaw generuje dokładnie taką samą ilość nowych dostaw w magazynie docelowym, zachowując zarówno ilości jak i wartości z dostaw źródłowych. Przy wykorzystaniu tego mechanizmu możliwe jest przesunięcie tego towaru z powrotem do dostaw źródłowych.

 

Aby realizować przesunięcia do magazynów odległych, obsługiwanych przez inne instalacje programu Handel, należy utworzyć pary dokumentów o charakterze rozchodu i przychodu wewnętrznego. W nazwie typów tych dokumentów można określić je jako Przesłanie międzymagazynowe.

 

Wskazówka:

Ułatwieniem przy wpisywaniu danych wielu towarów jest możliwość przeciągnięcia zaznaczonych towarów z kartoteki towarów na edytowany dokument za pomocą prawego klawisza myszy.

 

Koszt zakupu towaru na dokumentach walutowych podawany jest w PLN. Dla dokumentów walutowych przeliczony jest po kursie CIT/PIT, a zmiana kursu w trybie edycji powoduje przeliczenie wartości kosztu zakupu.