Wiadomości podstawowe > Notatka

Drukuj

Notatka

Do każdej pozycji kartoteki dokumentów, kontrahentów, towarów, pracowników, urzędów lub pieniędzy a także do rodzaju dokumentów, towarów, kontrahentów lub rejestru pieniężnego można dołączyć notatkę.

 

Okno Notatka otwiera się:

wybierając przycisku Informacje (o ile jest dostępny) a następnie polecenie Notatka,

klikając ikonę ico_notatka_01 obok zakładek na dole okna,

używając klawiszy skrótów Ctrl+N.

Jeśli dla wybranej pozycji kartoteki jest już zredagowana notatka, zamiast ico_notatka_01 widoczna jest ikona ico_notatka_02.

 

Jeśli w notatce umieszczany za każdym razem taki sam zestaw informacji, a nie korzystamy z możliwości, jakie daje dołączanie notatek do definicji rodzajów, można stworzyć jej szablon – plik tekstowy umieszczony w katalogu dyskowym zawierającym dane firmy. Podczas tworzenia nowego opisu obiektu najpierw wykorzystywana jest notatka dołączona do definicji rodzaju, a jeśli takiej notatki nie ma – szablon notatki z odpowiedniego pliku.

 

Notatki związane z każdą z kartotek mają odrębne szablony:

Plik                        szablon notatki związanej z

NOTADK.TXT                dokumentem sprzedaży

NOTAPN.TXT                dokumentem płatności

NOTAMG.TXT                dokumentem magazynowym

NOTAZK.TXT                dokumentem zakupu

NOTAKH.TXT                kontrahentem

NOTATW.TXT                towarem

 

Treść notatki można skopiować w czasie kopiowania dokumentu do bufora.