Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Nazwa

Drukuj

Nazwa

W panelu Nazwa możliwe jest wprowadzenie podstawowych danych środka trwałego.

Dwukrotne kliknięcie w polu zawierającym datę otwiera kalendarz, natomiast w polu zawierającym wartość liczbową otwiera kalkulator.

 

Numer porządkowy

W tym polu automatycznie podpowiadany jest kolejny numer, pod jakim rejestrowany jest wprowadzany środek.

 

Numer ewidencyjny

W tym polu należy wpisać nadany środkowi numer identyfikujący go w firmie. Jeżeli pole zostanie puste (z widoczną podpowiedzią <automatycznie>), wtedy system może automatycznie wygenerować numer ewidencyjny zgodnie z ustawieniami w panelu Numery ewidencyjne.

 

Data zakupu środka

W tym polu należy wpisać datę zakupu lub wytworzenia środka trwałego w formacie RRRR-MM-DD, wynikającą z odpowiedniego dokumentu. Określa ona moment zakupu środka trwałego i jest wykorzystywana w procesie aktualizacji wartości środka trwałego do przypisania mu odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji.

 

Rok produkcji

W tym polu można wpisać rok produkcji opisywanego środka trwałego, jeżeli jest znany i informacja ta jest istotna.

 

Ilość środków

W tym polu należy wpisać ilość środków, jeżeli pod jedną pozycją wprowadzane jest do ewidencji więcej niż jedna sztuka jednakowych środków trwałych. Wprowadzenie w tym polu liczby większej od jednego blokuje możliwość dodawania do opisu środka części składowych.

 

Nazwa środka

W tym polu należy wpisać nazwę środka trwałego, pod jaką będzie figurował w ewidencji firmy.

 

Rodzaj

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rodzaj środka, spośród zdefiniowanych wcześniej w ustawieniach modułu. Domyślnie jest tu dostępny rodzaj o nazwie ogólny, z którym związany jest w następnym polu pojedynczy identyfikator - numer fabryczny.

 

Numer fabryczny (lub nazwa innego identyfikatora)

Z tej rozwijanej listy należy wybierać kolejno nazwy identyfikatorów (numerów fabycznych) związanych z wybranym rodzajem. W polu związanym z wybraną nazwą identyfikatora należy wpisać odpowiednią wartość identyfikatora (numer fabryczny środka trwałego), jeżeli go posiada. Pozycja ta jest istotna zwłaszcza dla urządzeń, zawierających podzespoły wymagające identyfikowania każdego egzemplarza.

 

Środek obcy

Zaznaczenie tego pola wyboru kwalifikuje środek do grupy objętych jedną z umów LWD. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatycznie przyjęcie, że środek nie podlega amortyzacji.

 

umowa:

Z tej rozwijanej listy można wybrać umowę, na podstawie której wykorzystywany jest w przedsiębiorstwie opisywany środek trwały. Przycisk Kartoteka umów LWD na dole listy otwiera okno Umowy LWD, w którym można wyszukać umowę lub dodać nową. Wybranie nazwy umowy spowoduje, że opisywany środek zostanie powiązany z umową LWD i będzie widoczny na liście w panelu Środki okna Parametry umowy

 

Wartość niematerialna i prawna

To pole wyboru należy zaznaczyć wówczas, gdy wprowadzany środek został zaliczony np. do nabytych praw majątkowych, nadających się do gospodarczego wykorzystania, lub nabytych programów komputerowych.

 

Wyposażenie (środek niskocenowy)

To pole wyboru należy zaznaczyć wówczas, gdy wprowadzany środek należy do środków niskocenowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatycznie zastosowanie dla środka amortyzacji jednorazowej.

 

Oddzielna amortyzacja podatkowa

Ten przycisk powoduje rozdzielenie naliczania amortyzacji podatkowej i bilansowej dla środka. Jeżeli środek trwały jest niezatwierdzony, to po wybraniu przycisku nastąpi podział górnej części panelu na oddzielne części dla każdego z rodzajów amortyzacji. Należy w każdej z nich oddzielnie zdefiniować warunki dla amortyzacji bilansowej i podatkowej. Jeżeli środek trwały jest zatwierdzony to przycisk otwiera okno dialogu Oddzielenie amortyzacji podatkowej, w którym należy potwierdzić operację rozdziału amortyzacji bilansowej i podatkowej dla środka.

Kolejne pola tego panelu występują pojedynczo lub dwukrotnie, gdy środek ma oddzielną amortyzację podatkową. W tym przypadku dolna część panelu jest podzielona na dwie części zatytułowane odpowiednio Parametry bilansowe i Parametry podatkowe, w każdej z nich jest zestaw opisanych poniżej pól.

 

Data przyjęcia do użytkowania

W tym polu należy wpisać datę przyjęcia środka trwałego do użytkowania w formacie RRRR-MM-DD - automatycznie podpowiadana jest aktualna datę operacji. Określa ona moment rozpoczęcia naliczania przez umorzeń dla środka trwałego. Naliczanie umorzeń rozpocznie się od początku następnego miesiąca.

 

Numer w klasyfikacji środków

W tym polu należy wpisać numer z klasyfikacji środków trwałych (czyli symbol grupy, podgrupy i rodzaju środka trwałego). Przycisk b_dropg umożliwia otworzenie okna Klasyfikacja Środków Trwałych i wybranie numeru z tabeli. Jeżeli do amortyzacji podatkowej i bilansowej są stosowane różne klasyfikacje środków trwałych, to otwierane będą okna z odpowiednimi klasyfikacjami, zgodnie z ustawieniami modułu. Zawartość tego pola jest wykorzystywana do automatycznego wyboru danych w celu przeprowadzania operacji, np. przy tworzeniu wydruków, aktualizacji, itp. Bez przypisania środkowi trwałemu właściwego numeru KŚT, nie będzie można poprawnie wykonywać operacji dla danego środka, jeżeli kryterium wyboru do operacji będzie numer w KŚT.

 

Dotychczasowe umorzenie

W tym polu pojawia się kwota dotychczasowego umorzenia środka trwałego, przeprowadzonego w systemie oraz w nawiasie jaki to procent wartości środka.

 

Wartość netto środka

W tym polu pojawi się aktualna wartość środka trwałego, uwzględniająca wszystkie przeprowadzone w systemie operacje, powodujące zmiany wartości.