Praca z danymi firmy > Dokumenty obce > Zamówienia (obce)

Drukuj

Zamówienia (obce)

Okno zamówień składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą zamówień oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranego na liście dokumentu. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego elementu.

Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z zamówieniami zawiera następujące polecenia:

Odbierz – wyświetla okno systemowe Otwórz w którym można wybrać lokalizację, gdzie znajdują się zamówienia. Jeśli jest ustawiona współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl, to pojawia się okienko: Wybierz źródło dokumentów. Po wybraniu właściwego dokumentu, który ma być wciągnięty do bazy programu, klikamy przycisk Otwórz i wybrany dokument pojawia się na liście zamówień. Przy pierwszym imporcie dokumentu od nowego kontrahenta pojawi się okno z możliwością dodania go do kartoteki Repozytorium Dokumentów. Przy ponownym imporcie, uzgodnienia będą zapamiętane i wykorzystywane.

Wyślij – otwiera okno kreatora wysyłania dokumentu.

Akceptuj – pozwala zaakceptować zaznaczone na liście zamówienia. Operacji tej nie można cofnąć dla dokumentów z serwisu miedzyfirmami.pl, pozostałe można cofnąć operacją Oznacz jako niezaakceptowany z menu kontekstowego.

Odrzuć – umożliwia odrzucenie wybranego dokumentu. Po zaakceptowaniu operacji odrzucenia dokumentu pojawia się okno, gdzie można podać powód odrzucenia dokumentu. Operacji tej nie można cofnąć dla dokumentów z serwisu miedzyfirmami.pl, pozostałe można cofnąć operacją Oznacz jako niezaakceptowany z menu kontekstowego.

 

W przypadku odrzucania kilku dokumentów można zadecydować o tym, że wpisany powód odrzucenia będzie mieć zastosowanie dla wszystkich odrzucanych dokumentów. Możliwość podania powodu odrzucenia dotyczy wszystkich dokumentów, a nie tylko dokumentów, które przyszły z serwisu miedzyfirmami.pl. Powód odrzucenia będzie zapisany w historii. W przypadku dokumentów z serwisu miedzyfirmami.pl – powód odrzucenia będzie też przekazywany na serwis miedzyfirmami.pl. Podanie powodu odrzucenia nie jest konieczne – można odrzucić dokument bez podawania powodu.

 

Usuń – usuwa zaznaczone na liście zamówienia.

 

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące dokumenty po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Podgląd – pokazuje widok dokumentu.

Oznacz jako niezaakceptowany – pozwala oznaczyć wybrane zamówienia na liście jako niezaakceptowane.

 

Tabela z listą dokumentów składa się z nagłówka oraz listy dokumentów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z dokumentów.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

 

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Numer – numer dokumentu w kartotece programu handlowego.

Data wystawienia – pojawia się data wystawienia dokumentu.

Nazwa podmiotu – nazwa kontrahenta.

Data odebrania – pojawia się data odebrania dokumentu w repozytorium dokumentów. Datę można zmienić na rzeczywistą datę wpłynięcia dokumentu do firmy w szczegółach dokumentu.

Zaakceptowany – oznacza, że dokument został zaakceptowany.

NIP – tu pojawia się numer identyfikacji podatkowej kontrahenta nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx–xxx–xx–xx (lub zapis bez spacji).

Status wewnętrzny – jest to status obiegu wewnętrznego dokumentu (np. zarejestrowany, podpisany, wysłany itp.).

 

Szczegóły

Po wybraniu dokumentu na liście w części okna pod listą pojawi się panel ze stronami, które opisują szczegóły wybranego dokumentu, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy.

 

Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

zakładka Szczegóły – panel z informacjami na temat dokumentu:

Numer – numer dokumentu w ewidencji programu handlowego.

Data wystawienia – prezentuje datę wystawienia dokumentu.

Data odebrania – prezentuje datę odebrania dokumentu.

Pokaż dokument – otwiera okno podglądu dokumentu.

Zaakceptowany – wskazuje czy dokument został zaakceptowany.

Data odebrania – informacja kiedy dokument został odebrany. Pole jest edytowalne. klikając w przycisk lista, można wybrać z kalendarza odpowiednią datę.

Odebrał – informacja kto odebrał dokument.

 

zakładka Załączniki – panel z listą załączników i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik

Otwórz – otwiera okno podglądu załącznika

Zapisz jako – otwiera okno systemowe w którym można zapisać załącznik

Usuń – usuwa wybrany dokument  

Na zakładce Załączniki można zapisać plik odebrany razem z fakturą jako załącznik do tego konkretnego dokumentu. Jeśli odbieramy dokument i załączniki do niego z dysku lub z serwisu miedzyfirmami.pl, to jeśli załączniki są w formacie XML lub PDF to automatycznie dodadzą się do zakładki załączniki. Jeżeli załącznik jest w innym formacie to trafia do katalogu Dokumenty nieznane. Ręcznie można dodać każdy typ dokumentu.

 

zakładka Linki – panel z listą linków i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy link

Otwórz – otwiera okno przeglądarki internetowej w podanej lokalizacji  

Edytuj – otwiera okno Nowy link w którym można wprowadzić szczegóły łącza

Usuń – usuwa wybrany dokument  

 

zakładka Podmioty – panel z listą podmiotów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Dodaj podmioty dokumentu

Otwórz – otwiera podgląd wybranego kontrahenta

Usuń – usuwa wybrany podmiot  

 

zakładka Dokumenty powiązane – panel z listą powiązanych dokumentów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Wybór elementów: Dokumenty

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu

Usuń – usuwa wybrany dokument  

 

zakładka Historia – panel z listą informacji o zdarzeniach związanych z dokumentem.

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące dokumenty sprzedaży po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.

 

Zobacz także:

Tworzenie faktur z nieznanych dokumentów