Praca z danymi firmy > Dokumenty własne > Zamówienia

Drukuj

Zamówienia

Okno zamówień własnych składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą zamówień oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranego na liście zamówienia własnego. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego elementu.

Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z zamówieniami własnymi zawiera następujące polecenia:

 

Wyślij

otwiera okno wysyłania zamówienia własnego.

 

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące zamówienia po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Podgląd – pokazuje widok dokumentu.

 

Tabela z listą dokumentów składa się z nagłówka oraz listy zamówień stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z zamówień.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Numer – numer dokumentu w kartotece zamówień w ewidencji programu handlowego.

Data wystawienia – w tej kolumnie pojawia się data wystawienia zamówienia własnego.

Nazwa podmiotu – nazwa kontrahenta.

NIP – numer identyfikacji podatkowej firmy nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx–xxx–xx–xx (lub zapis bez spacji).

Status zewnętrzny – jest to status obiegu zewnętrznego dokumentu (np. e-Faktura, dokument papierowy, itp.).

 

Szczegóły

Po zaznaczeniu zamówienia na liście w oknie poniżej pojawią się dane szczegółowe wybranego zamówienia własnego.

 

Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

zakładka Szczegóły – panel z informacjami na temat dokumentu:

Numer – numer dokumentu w kartotece sprzedaży w ewidencji programu handlowego.

Data wystawienia – prezentuje datę wysłania dokumentu.

Pokaż dokument – otwiera okno podglądu dokumentu.

Wysłany – wskazuje czy dokument został wysłany. Mogą być dwa stany Tak lub Nie.

Data wysłania – prezentuje datę wysłania dokumentu.

Wysłał – informacja kto wysłał dokument.

Ostatnia próba wysłania – pokazana jest data ostatniej próby wysłania dokumentu.

Notatka – pole tekstowe dla własnych notatek.

 

zakładka Załączniki – panel z listą załączników i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik.

Otwórz – otwiera okno podglądu załącznika.

Zapisz jako – otwiera okno systemowe w którym można zapisać załącznik.

Edytuj – otwiera okno Edycja typu załącznika

Usuń – usuwa wybrany dokument.  

 

zakładka Linki – panel z listą linków i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy link.

Otwórz – otwiera okno przeglądarki internetowej w podaj lokalizacji.

Edytuj – otwiera okno Nowy link w którym można wprowadzić szczegóły łącza.

Usuń – usuwa wybrany dokument.  

 

zakładka Podmioty – panel z listą podmiotów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Dodaj podmioty dokumentu.

Otwórz – otwiera podgląd wybranego kontrahenta.

Edytuj – otwiera okno wyboru roli podmiotu.

Usuń – usuwa wybrany podmiot.  

 

zakładka Dokumenty powiązane – panel z listą powiązanych dokumentów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Wybór elementów: Dokumenty.

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu.

Usuń – usuwa wybrany dokument.  

 

zakładka Historia – panel z listą informacji o zdarzeniach związanych z dokumentem.

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące dokumenty sprzedaży po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.