Ustawienia > Użytkownicy modułu Zarządzanie Produkcją i ich uprawnienia

Drukuj

Użytkownicy modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją i ich uprawnienia

Zarządzanie użytkownikami modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją - nadawanie uprawnień do modułu i poszczególnych operacji, ma miejsce w module Administracja, który jest modułem administracyjnym systemu Symfonia ERP.

 

Po wprowadzeniu w module Administracja licencji na moduł Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją, na liście modułów systemu pojawia się moduł Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją, a na liście zestawów praw – systemowy zestaw Administrator modułu Zarządzanie Produkcją. Specjalnym użytkownikiem jest Administrator modułu Zarządzanie Produkcją, któremu należy nadać powyższy zestaw praw. Przypisywanie zestawu praw następuje po wybraniu kolejno: menu Administracja > Użytkownicy > zakładka Zestawy praw dla użytkownika > Administrator modułu Zarządzanie Produkcją.

img_19

 

Tylko użytkownik z nadanym systemowym zestawem praw Administrator modułu Zarządzanie Produkcją ma dostęp do ustawień modułu Zarządzanie Produkcją.

 

Użytkownikom modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją, w pierwszej kolejności należy nadać uprawnienie do samego modułu. Możliwość logowania do modułu mają tylko ci użytkownicy, którym w module Administracja nadano uprawnienie do modułu: menu Administracja >Użytkownicy > zakładka Prawa do modułów > Zarządzanie Produkcją.

img_20

 

Dla każdego użytkownika modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją istnieje możliwość zróżnicowania uprawnień i kompetencji w zależności od zajmowanego w firmie stanowiska. Poszczególne prawa nadawane użytkownikom zostały zgrupowane w prawach efektywnych modułu Administracja: menu Administracja > Użytkownicy > zakładka Praw efektywne.

img_21

 

Aby uniemożliwić niepowołany dostęp do danych firmy, każdy użytkownik powinien mieć zabezpieczone konto indywidualnym hasłem.

 

Więcej informacji znajduje się w pomocy modułu Administracja.

 

Poniższa tabela zawiera zgrupowane w module Administracja uprawnienia efektywne modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją.

 

Rodzaj / Nazwa uprawnienia

Opis uprawnień

API

Dodawanie własnych okien i kontrolek

Możliwość korzystania z rozwiązań indywidualnych.

Obsługa CSharpScript

Dostęp do edycji skryptów.

Harmonogramowanie

Lista operacji harmonogramu – zmiana statusu na rozpoczęte

Możliwość zmiany statusu operacji na Operacja rozpoczęta na listach Plan dnia i Przegląd operacji.

Lista operacji harmonogramu – zmiana statusu na zakończone

Możliwość zmiany statusu operacji na Operacja zakończona na listach Plan dnia i Przegląd operacji.

Menu: Harmonogram produkcji

Zaznaczenie umożliwi dostęp do harmonogramu głównego produkcji (Harmonogram > Harmonogram produkcji).

Modyfikacja harmonogramu głównego

Możliwość edycji harmonogramu głównego produkcji.

Optymalizacja harmonogramu głównego

Nadanie uprawnienia pozwala uruchamiać automatyczną optymalizację harmonogramu głównego produkcji - przycisk Optymalizuj na harmonogramie głównym.

Zmiana terminu realizacji zleceń w harmonogramie

Możliwość zmiany terminu realizacji zlecenia w harmonogramie. Uprawnienie będzie funkcjonować przy nadanym uprawnieniu zależnym: Modyfikacja harmonogramu głównego.

Kartoteki

Grupy wyrobów

Zaznaczenie udostępni funkcję kartoteki grupy wyrobów (Kartoteki > Grupy wyrobów).

Koszty

Zaznaczenie udostępni funkcję kartoteki kosztów dodatkowych (Kartoteki > Koszty dodatkowe).

Narzędzia

Zaznaczenie udostępni funkcję kartoteki narzędzi (Kartoteki > Narzędzia).

Operacje

Zaznaczenie udostępni funkcję kartoteki operacji (Kartoteki > Operacje).

Towary

Zaznaczenie udostępni funkcję kartoteki towarów (Kartoteki > Towary).

Planowanie

Menu: Nowy plan produkcji

Zaznaczenie udostępni funkcję: Nowy plan produkcji > Plan produkcji.

Menu: Planowanie w panelu meldunkowym

Możliwość przypisania wykonania operacji pracownikom produkcyjnym. Uprawnienie działa przy aktywnej licencji Paneli Meldunkowych, jego zaznaczenie włącza sekcję Planowanie operacji w zakładce Planowanie.

Menu: Plany

Zaznaczenie udostępni funkcję: Plany > Lista planów.

Usuwanie planu

Możliwość usuwania niezatwierdzonych planów - widoczny przycisk Usuń na liście planów.

Zatwierdzanie planu

Możliwość zatwierdzania planów - przycisk Zatwierdź na planie produkcyjnym.

Zmiana stanowiska dla operacji

Możliwość zmiany stanowiska przypisanego do operacji na planie (Plan produkcji > zakładka Struktura > panel Szczegóły pozycji > kolumna Stanowisko zakładki Operacje).

Raporty

Analizy

Zaznaczenie umożliwi generowanie zestawień (Raporty > Analizy).

Koszty

Zaznaczenie umożliwi generowanie zestawień (Raporty > Koszty).

Materiały

Zaznaczenie umożliwi generowanie zestawień (Raporty > Materiały).

System

Zaznaczenie umożliwi generowanie zestawień (Raporty > System).

Własne

Zaznaczenie umożliwi generowanie zestawień (Raporty > Własne).

Zlecenia

Zaznaczenie umożliwi generowanie zestawień (Raporty > Zlecenia).

Technologia

Edycja: aktualizacja cen BOM

Możliwość automatycznej aktualizacji ceny na karcie technologicznej - widoczny przycisk Pobierz ceny.

Edycja: zapisywanie zmian

Możliwość zapisu zmian na karcie technologicznej - widoczny przycisk Zapisz.

Generowanie zleceń z poziomu karty

Możliwość utworzenia zlecenia produkcyjnego bezpośrednio z karty technologicznej - przycisk Utwórz zlecenie.

Kalkulacja

Możliwość korzystania z zakładki Kalkulacja.

Lista: Aktualizacja zbiorcza cen składników

Możliwość grupowej aktualizacji cen - widoczny przycisk Uaktualnij ceny materiałów na liście technologii.

Lista: Kopiowanie karty

Możliwość kopiowania karty technologicznej - widoczny przycisk Kopiuj na liście kart technologicznych.

Lista: Usuwanie karty

Możliwość usuwania karty - widoczny przycisk Usuń na liście kart technologicznych.

Menu: Nowa karta

Zaznaczenie udostępni funkcję tworzenia nowej karty technologicznej (Technologia > Nowa karta).

Menu: Półprodukty

Zaznaczenie umożliwi otwieranie zdefiniowanych dotychczas kart technologicznych dla półproduktów oraz tworzenie nowych kart na półprodukty (Technologia > Półprodukty).

Menu: Wszystkie technologie

Zaznaczenie umożliwi otwieranie wszystkich zdefiniowanych dotychczas kart technologicznych oraz tworzenie nowych (Technologia > Wszystkie).

Menu: Wyrobu gotowe

Zaznaczenie umożliwi otwieranie zdefiniowanych dotychczas kart technologicznych dotyczących wyrobów gotowych oraz tworzenie nowych kart na wyroby gotowe (Technologia > Wyroby gotowe).

Status: unieważnianie karty

Możliwość unieważnienia karty technologicznej - przycisk Zmień status > Anuluj kartę.

Status: zatwierdzanie karty

Możliwość zatwierdzania karty technologicznej - przycisk Zmień status > Zatwierdź.

Status: zmiana statusu na roboczy

Możliwość zmiany statusu karty technologicznej na Robocza.

Wydruki

Wydruki: dodawanie

Możliwość dodawania własnych wydruków – przycisk nowy.

Wydruki: edycja

Możliwość edycji wydruków nowych i standardowych – przycisk edycja.

Wydruki: usuwanie

Możliwość usuwania wydruków nowych i standardowych – przycisk usuń.

Załączniki

Załączniki: dodawanie

Możliwość dodawania załączników do kart technologicznych, operacji oraz zleceń.

Załączniki: edycja

Możliwość edycji załączników przypisanych do kart technologicznych, operacji oraz zleceń.

Załączniki: podgląd

Możliwość wyświetlania załączników przypisanych do  kart technologicznych, operacji oraz zleceń.

Załączniki: usuwanie

Możliwość usunięcia załączników przypisanych do  kart technologicznych, operacji oraz zleceń.

Zlecenia

Dokumenty: korekta wskazanej pozycji  magazynowej

Możliwość korekty wskazanej pozycji magazynowej na zleceniu produkcyjnym - tryb ręczny: opcja Korekta pozycji.

Dokumenty: oddanie odpadów na magazyn

Możliwość oddawania odpadów z produkcji na magazyn (Operacje magazynowe > Przyjmij odpad).

Dokumenty: oddanie produkcji na magazyn

Możliwość oddawania produkcji na magazyn (Operacje magazynowe > Przyjmij na magazyn).

Dokumenty: pobranie surowców z magazynu

Możliwość pobrania surowca do produkcji (Operacje magazynowe > Pobierz z magazynu).

Dokumenty: szczegółowa kontrola dostaw

Możliwość korzystania z funkcjonalności Szczegółowa kontrola dostaw.

Dokumenty: uprawnienie do zamykania zleceń gdy nie ma pobrań.

Możliwość zamknięcia zlecenia, w którym nie pobrano żadnych surowców .

Dokumenty: zwrócenie surowców na magazyn

Możliwość zwracania surowców na magazyn w zleceniu produkcyjnym (Operacje magazynowe > Wykonaj zwrot).

Edycja pozycji: BOM - dodawanie

Możliwość dodawania pozycji BOM innej niż przewidziana w technologii - tryb ręczny: widoczny przycisk Dodaj.

Edycja pozycji: BOM - usuwanie

Możliwość usuwania pozycji BOM na zleceniu produkcyjnym - tryb ręczny: widoczny przycisk Usuń.

Edycja pozycji: koszt - dopisywanie

Możliwość dodawania kosztów w zleceniu produkcyjnym - tryb ręczny: widoczny przycisk Dodaj.

Edycja pozycji: koszt - usuwanie

Możliwość usuwania kosztów na zleceniu produkcyjnym - tryb ręczny: widoczny przycisk Usuń.

Edycja pozycji: odpady - dodawanie

Możliwość dodawania odpadów innych niż przewidziane w technologii - widoczny przycisk Dodaj.

Edycja pozycji: odpady - usuwanie

Możliwość usuwania odpadów na zleceniu produkcyjnym - widoczny przycisk Usuń.

Edycja pozycji: wykonawcy - dopisywanie

Możliwość dodawania wykonawców na karcie pracy zlecenia produkcyjnego - widoczny przycisk Dodaj.

Edycja pozycji: wykonawcy - usuwanie

Możliwość usuwania wykonawców na zleceniu produkcyjnym - widoczny przycisk Usuń.

Magazyny: zmiana magazynu dla BOM

Możliwość zmiany magazynu docelowego surowców na inny niż przewidziany w technologii.

Magazyny: zmiana magazynu dla odpadów

Możliwość zmiany magazynu odpadów na inny niż przewidziany w technologii.

Magazyny: zmiana magazynu głównego

Możliwość zmiany magazynu głównego na inny niż przewidziany w technologii.

Menu: Karta pracy

Zaznaczenie udostępni zbiorczą kartę pracy dla operacji ze zleceń produkcyjnych (Zlecenia > Zbiorcza karta pracy).

Menu: Plan dnia

Zaznaczenie udostępni funkcję planu dnia dla operacji ze zleceń produkcyjnych (Zlecenia > Plan dnia).

Menu: Przegląd operacji

Zaznaczenie udostępni przegląd operacji ze zleceń produkcyjnych (Zlecenia > Przegląd operacji).

Menu: Przesunięcie MM

Zaznaczenie udostępni funkcję Przesunięcie MM.

Menu: Zlecenia otwarte

Zaznaczenie udostępni funkcję zleceń otwartych (Zlecenia > Zlecenia otwarte).

Menu: Zlecenia w toku

Zaznaczenie udostępni funkcję zleceń w toku (Zlecenia  > Zlecenia w toku).

Menu: Zlecenia wszystkie

Zaznaczenie udostępni funkcję zleceń wszystkich (Zlecenia  > Wszystkie zlecenia).

Menu: Zlecenia zakończone

Zaznaczenie udostępni funkcję zleceń zakończonych (Zlecenia  > Zlecenia zakończone).

Menu: Zlecenia zamknięte

Zaznaczenie udostępni funkcję zleceń zamkniętych (Zlecenia  > Zlecenia zamknięte).

Operacje zbiorcze: zamkniecie zleceń

Możliwość rozliczenia i zamknięcia zleceń zakończonych - widoczny przycisk Rozlicz i zamknij zlecenie na liście zleceń zakończonych.

Status: unieważnianie zleceń (anulowanie)

Możliwość unieważnienia - przycisk Zmień status > Anuluj zlecenie.

Status: wznowienie zlecenia

Możliwość wznowienia zleceń zamkniętych - widoczny przycisk Kontynuuj zlecenie na liście zleceń zamkniętych.

Status: zakończenie zlecenia

Możliwość zakończenia zlecenia produkcyjnego (Zmień status > Ustaw, jako zakończone).

Status: zamkniecie zlecenia

Możliwość zamknięcia zlecenia produkcyjnego (Zmień status > Rozlicz i zamknij zlecenie).