Funkcje modułu Produkcja > Plany produkcyjne > Lista planów

Drukuj

Lista planów

Po wybraniu kolejno Planowanie > Plany otwierane jest okno z listą dotychczas utworzonych planów produkcyjnych. Na liście znajdują się informacje takie jak: data utworzenia planu, numer planu, liczba produktów, ewentualny opis, status planu, data rozpoczęcia oraz data zakończenia planu produkcyjnego.

 

Przyciski  okna listy planów:

Szukaj – przycisk odświeża listę planów. W oknie można ograniczyć okres, dla którego mają zostać wyszukane plany produkcyjne (pola Data od i Data do). Filtrem jest również pierwszy wiersz, w którym wpisuje się szukany wyraz lub frazę.

Nowy – tworzenie nowego planu produkcyjnego.

Dane – wyświetla szczegóły zaznaczonego planu.

Wydruk listy – opcja umożliwiająca wydrukowanie listy planów produkcyjnych.

 

img_43