Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne

Drukuj

Zlecenia produkcyjne

Dostęp do zleceń produkcyjnych oraz możliwość wykonywania poszczególnych operacji zależne są od nadanych użytkownikowi w module Administracja praw efektywnych.

 

Zlecenia produkcyjne dostępne są w kartotece Zlecenia i dzielą się na:

Zlecenia otwarte – to takie zlecenia, które dopiero zostały wygenerowane na podstawie planu produkcyjnego i nie były wprowadzane do nich żadne zmiany.

Zlecenia w toku – to takie zlecenia, na których zostały wprowadzone zmiany (np. zostało wykonane, pobranie, dodano wykonawców); na liście zaznaczane są takie, których produkcja jeszcze się nie rozpoczęła.

Zlecenia zakończone – to takie, w których z założonej ilości zostało wyprodukowane 100 %, ale mogą wymagać dodania informacji (np. o ewentualnych odpadach, kosztach).

Zlecenia zamknięte – to takie, które zostały ostatecznie zamknięte i praca na nich nie jest już możliwa (wybrano przycisk „Zamknij” dostępny z okna zlecenia).

Wszystkie zlecenia – prezentuje wszystkie wprowadzone w programie zlecenia otwarte, w toku, zakończone i zamknięte.

 

W zależności od przyjętego sposobu pracy ze zleceniami produkcyjnymi możemy wyróżnić dwa tryby: pracę w trybie automatycznym i ręcznym. Sposób pracy ze zleceniami określa się na poziomie zakładania technologii (na karcie technologicznej wybiera się sposób pobrania surowców do produkcji).

 

Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie automatycznym >>

Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym >>

 

Moduł Produkcja nie ma własnego magazynu, a zlecenia produkcyjne współpracują z magazynami zdefiniowanymi w module Symfonia ERP Handel. Współpraca ta umożliwia korzystanie ze wszystkich mechanizmów dostępnych w Handlu (m.in. raporty, transfer do modułu Finanse i Księgowość). Dokumenty magazynowe w Handlu tworzone są automatycznie z poziomu zlecenia – zarówno wydania do produkcji, przyjęcia z produkcji, jak i zwroty, korekty.

 

Zostało wprowadzone wyróżnienie kolorystyczne dla dokumentów na listach zleceń. Na liście zleceń: Otwarte, W toku, Zakończone i Zamknięte zlecenia są oznaczone kolorem czarnym (priorytet niski) oraz czerwonym (priorytet wysoki). Na liście zleceń Wszystkie wyróżnienie wygląda następująco:

zlecenia ze statusem Oczekujące nie są wyróżnione,

zlecenia ze statusem W realizacji są pogrubione,

zlecenia ze statusem Zamknięte pisane są kursywą,

zlecenia ze statusem Zakończone pisane są kolorem zielonym,

zlecenia ze statusem Anulowane są pisane szarym kolorem czcionki.

 

Lista zleceń

Zamknięcie zlecenia

Wydruk karty, zlecenia lub etykiety

Atrybuty dodatkowe w zleceniu produkcyjnym

Przesunięcie magazynowe