Strona startowa

Drukuj

Raporty

Funkcja Raporty umożliwia wykonanie standardowych raportów dostępnych w programie (Zlecenia, Materiały, Koszty, Analizy), raportów diagnostycznych (System) oraz raportów własnoręcznie dodanych (Własne).

 

hmtoggle_plus1        Ścieżki zapisu raportów i wydruków

 

Aby uruchomić grupę raportów produkcyjnych należy wybrać odpowiednia grupę z kartoteki Raporty.

 

img_119

 

Po wybraniu jednej z grup, na przykład Zlecenia otwierane jest okno z listą raportów:

img_120

 

Na górze okna widoczne są przyciski dostępne tylko dla administratora (użytkownika z nadanym uprawnieniem „Administrator”):

Edytuj definicję SQL - umożliwia edycję zapytania SQL wysyłanego do bazy,

Nowa definicja SQL - umożliwia stworzenie nowego zapytania SQL.

 

Kreator raportów >>

 

W module Produkcja dostępne są następujące raporty:

1.Grupa Zlecenia

Zlecenia w realizacji – raport wyświetla informacje o wszystkich zleceniach w realizacji,

Zlecenia oczekujące – raport wyświetla informacje o wszystkich zleceniach oczekujących na realizację,

Zlecenia zakończone –  raport wyświetla informacje o wszystkich zleceniach zakończonych,

Stopień realizacji zleceń – raport pokazuje stopień realizacji zleceń w toku i niezakończonych,

Realizacja zamówień klientów – raport dostępny po włączeniu funkcjonalności harmonogramowania. Raport wyświetla informacje o stopniu realizacji zamówień klientów z modułu Symfonia ERP Handel,

Zlecenia zamknięte – raport wyświetla informacje o wszystkich zleceniach zamkniętych w wybranym okresie,

Operacje szczegółowo – zestawienie operacji: czasy + koszty. Kryteria: data utworzenia zlecenia, raport pokazuje wyłącznie zlecenia zamknięte i rozliczone. Pola w standardzie: nr zlecenia data utworzenia data zamknięcia kod produktu wytwarzanego na zleceniu % realizacji ilości planowanej produktu kod operacji. T plan: czas operacji według planu (dla ilości planowanej produktu). T nom.: czas nominalny, zgodnie z ilością wyprodukowaną na zleceniu. T rzecz.: czas rzeczywisty zaewidencjonowany na zleceniu. Jednostka miary (czasu). Koszt nominalny (według ilości wyprodukowanej - czasy operacji nominalne). Koszt rzeczywisty - wartość zgodnie z rzeczywistymi czasami operacji. Nazwa operacji.

Plan pracy w/g stanowiska – raport dostępny po włączeniu dodatkowej funkcjonalności harmonogramowania. Raport wyświetla zestawienie planu pracy według wybranego stanowiska na wybrany dzień.

Plan pracy w/g gniazda – raport dostępny po włączeniu dodatkowej funkcjonalności harmonogramowania. Raport wyświetla zestawienie planu pracy według wybranego gniazda na wybrany dzień.

 

2.Grupa Materiały

Materiały w toku – szczegóły – raport wyświetla szczegółowo dane o materiałach w toku według zleceń,

Materiały w toku w/g kodu - raport wyświetla szczegółowo dane o materiałach w toku według kodu,

Materiały w toku w/g magazynów - raport wyświetla szczegółowo dane o materiałach w toku według magazynów

Statystyka odpadów – raport pokazuje statystykę powstawania odpadów w wybranym okresie,

Materiały - zużycie – raport pokazuje zużycie surowców i półproduktów w zamkniętych zleceniach w wybranym okresie,

Bilans materiałów w/g zleceń – bilans surowców z uwzględnieniem stanów magazynowych i pozycji zleceń,

Bilans materiałów w/g kodu – bilans surowców z uwzględnieniem stanów magazynowych wg kodu,

Zastosowanie komponentów w technologiach – raport pokazuje występowanie wybranego komponentu we wszystkich kartach technologicznych,

Zastosowanie komponentów w zleceniach – raport pokazuje występowanie komponentu we wszystkich zleceniach.

Harmonogram materiałów zbiorczo - raport dostępny po włączeniu dodatkowej funkcjonalności harmonogramowania. Zestawienie przedstawia potrzeby materiałowe zgrupowane według tygodni.  Ujęte są wyłącznie pozycje ze zleceń otwartych oraz w toku.  Na zestawieniu nie ma półproduktów.

Harmonogram materiałów szczegółowo – raport dostępny po włączeniu dodatkowej funkcjonalności harmonogramowania. Zestawienie przedstawia potrzeby materiałowe zgrupowane według tygodni.  Ujęte są wyłącznie pozycje ze zleceń otwartych oraz w toku.  Na zestawieniu nie ma półproduktów.  

 

3.Grupa Koszty

Koszty wyrobu wg technologii – raport wyświetla dane dotyczące kosztów wyrobów wg technologii w rozbiciu na BOM, operacje i pozostałe,

Koszty wyrobu wg zleceń – raport wyświetla dane dotyczące kosztów wyrobów wg zleceń w rozbiciu na BOM, operacje i pozostałe w wybranym okresie. Dotyczy tylko zleceń zamkniętych,

Całkowity koszt produkcji wyrobu w okresie - wykres – raport w formie wykresu, pokazuje całkowity koszt produkcji wybranego wyrobu w zadanym okresie,

Jednostkowy koszt produkcji wyrobu w okresie - wykres – raport w formie wykresu, pokazuje jednostkowy koszt produkcji wybranego wyrobu w zadanym okresie,

Koszty produkcji wyrobu szczegółowo - wykres – pokazuje całkowite koszty wybranego wyrobu w zadanym okresie w rozbiciu na BOM, operacje, pozostałe oraz ilości wyprodukowane,

Jednostkowe koszty produkcji wyrobu szczegółowo - wykres – pokazuje jednostkowe koszty wybranego wyrobu w zadanym okresie w rozbiciu na BOM, operacje, pozostałe.

 

4.Grupa Analizy

Efektywność pracowników tabela – raport w formie tabeli, pokazuje efektywność pracowników na podstawie danych wypełnionych na kartach zleceń w odniesieniu do wydajności dziennej danego pracownika w wybranym okresie,

Efektywność pracowników wykres – raport w formie wykresu, pokazuje efektywność pracowników na podstawie danych wypełnionych na kartach zleceń w odniesieniu do wydajności dziennej danego pracownika w wybranym okresie,

Możliwości Produkcyjne Zlecenie – raport analizuje stan handlowy surowców na wybranych magazynach w stosunku do BOM ze zlecenia i wyznacza możliwą do wyprodukowania ilość produktu gotowego.

Możliwości Produkcyjne Karta Technologiczna – raport analizuje stan handlowy surowców na wybranych magazynach w stosunku do BOM z karty technologicznej i wyznacza możliwą do wyprodukowania ilość produktu gotowego.

Pochodzenie materiałów wydanych do zlecenia na podstawie wybranego nr seryjnego raport prezentuje dane o pochodzeniu surowca(materiału) dla podanego numeru seryjnego wyrobu gotowego w kontekście zlecenia produkcyjnego.

Identyfikacja wydań według nr seryjnego        – raport prezentuje informacje o wydaniach oraz fakturach dla wybranego numeru seryjnego wyrobu gotowego.

Szczegółowa kontrola dostaw – raport prezentuje surowce które zostały użyte do wyprodukowania wskazanego numeru seryjnego wyrobu gotowego. Przeznaczony jest do analizy danych dotyczących wyrobów dla których prowadzona jest szczegółowa kontrola dostaw(parametr szczegółowa kontrola dostaw w towarze).

Zestawienie ilości wyprodukowanych – raport pokazuje ilości wyprodukowane na zrealizowanych i zamkniętych zleceniach w zamkniętym okresie,

Analiza obciążenia stanowisk tabela – raport w formie tabeli, pokazuje stopień wykorzystywania zasobów na podstawie czasu trwania operacji powiązanych z danym zasobem na zleceniach produkcyjnych w odniesieniu do dziennej wydajności zasobu w wybranym okresie,

Analiza obciążenia stanowisk wykres – raport w formie wykresu, pokazuje stopień wykorzystywania zasobów na podstawie czasu trwania operacji powiązanych z danym zasobem na zleceniach produkcyjnych w odniesieniu do dziennej wydajności zasobu w wybranym okresie,

Porównanie czasu rzeczywistego z planem – wykres porównujący rzeczywisty czas wytworzenia wyrobu rejestrowany na zleceniach produkcyjnych z planowanym czasem wytworzenia wynikających z technologii zlecenia. Pod uwagę brane są zlecenia zamknięte w wybranym okresie.

 

5.Rodzaj raportów System to grupa, w której umieszczane są raporty diagnostyczne np. „Diagnostyka pozycji towarowych – niezgodność kodu” (na tym raporcie będzie prezentowana lista towarów, dla których występują niezgodności w kodzie towarowym modułów Handel i Produkcja).

 

6.Grupa Własne – grupa, w której umieszczane są raporty własne użytkowników.

W grupie tej znajduje się przykładowy raport. Po wybraniu kryteriów raportu i wybraniu przycisku Podgląd wydruku zostanie wyświetlony raport po zadanych kryteriach.

img_121

 

Dostępne przyciski w oknie z podglądem raportu:

Edytuj raport – umożliwia edytowanie raportu. Dostęp do tej funkcjonalności zależy od wykupionej licencji,

Drukuj – umożliwia ustawienie parametrów wydruku, wybór drukarki oraz wydruk raportu,

Szybki druk – umożliwia wysłanie bezpośrednio do drukarki, bez wchodzenia w opcje wydruku,

Opcje – umożliwia zmianę opcji wydruku,

Skala – umożliwia ustawienie wielkości raportu w procentach lub w stosunku do ilości stron,

Marginesy – umożliwia ustawienie wielkości marginesów spośród dostępnych wartości lub ustawienie własnych wartości,

Orientacja – umożliwia ustawienie orientacji poziomej lub pionowej danego raportu,

Szukaj – umożliwia wyszukiwanie w raporcie określonych zwrotów,

Zakładki – otwiera mapę dokumentu,

Pierwsza strona, Poprzednia, Następna, Ostatnia strona – przyciski umożliwiające nawigację po raporcie,

img_122lub img_123 – wybór wyglądu wskaźnika myszy,

img_124 – umożliwia powiększenie lub pomniejszenie raportu,

Strony – umożliwia wybór wyświetlania ilości stron raportu na ekranie,

Pomniejsz – każde kliknięcie przycisku powoduje pomniejszenie raportu na ekranie,

Powiększenie – umożliwia wybór wielkości prezentowania raportu na ekranie,

Powiększ – każde kliknięcie przycisku powoduje powiększenie raportu na ekranie,

Kolor tła – umożliwia wybór koloru tła raportu,

Znak wodny – umożliwia wstawienie tekstu lub obrazka w formie znaku wodnego,

Eksportuj do – wybór pliku, do jakiego można wyeksportować dane (PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, Text lub jako rysunek w wybranym formacie)

Zamknij – umożliwia zamknięcie raportu.