Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie automatycznym

Drukuj

Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie automatycznym

Praca ze zleceniem produkcyjnym w trybie automatycznym wymaga, aby wszystkie składniki, jakie na danym etapie produkcji trzeba pobrać do wytworzenia znajdowały się na magazynie. W trybie automatycznym możliwe jest produkowanie partii produktów w odstępach czasowych lub jednorazowo w całości.

 

Na zleceniu wystawiane są dokumenty przyjęcia z magazynu, wydania z produkcji do magazynu oraz korekty wydań do produkcji, wprowadzane są karty pracy, rejestrowane są rzeczywiste odpady i czasy wykonania.

 

Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie automatycznym >>

Pobranie surowca z magazynu do produkcji >>

Wprowadzanie kart pracy do zlecenia >>

Oddanie wyrobu gotowego z produkcji do magazynu >>

Oddanie odpadu z produkcji >>

Zwrot pobranych surowców z produkcji do magazynu >>

Statystyka zlecenia >>

 

Zlecenie produkcyjne realizowane w trybie automatycznym ma wpisane w części Dane ogólne: Metoda pobrania: Automatycznie.

 

img_57

 

Dokumentów magazynowych wystawionych z modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją nie można edytować, anulować oraz usuwać. Możliwa jest jedynie zmiana opisu dostępna pod prawym przyciskiem myszy bezpośrednio w dokumencie oraz na liście dokumentów.

 

Po otwarciu zlecenia, w jego górnej części znajdują się następujące przyciski:

Edytuj – przejście do edycji zlecenia,

Zapisz – zapisanie wprowadzonych w zleceniu zmian,

Anuluj – wycofanie wprowadzonych zmian do ostatnio zapisywanej wersji,

Zmień status:

Anuluj zlecenie – anulowanie zlecenia produkcyjnego,

Ustaw jako zakończone – zmiana statusu zlecenia na zakończone,

Rozlicz i zamknij zlecenie – rozlicza i zamyka zlecenie,

Drukuj – umożliwia wygenerowanie raportów takich jak: Drukuj zlecenie, Drukuj kartę, Drukuj etykietę.

Stany – odświeża stany możliwe do pobrania z magazynu handlowego.

Operacje magazynowe (operacje wydania, przyjęcia z produkcji, zwroty oraz wyroby uboczne/odpady):

Pobierz z magazynu – pobranie do produkcji określonej ilości, co skutkuje wystawieniem odpowiednich dokumentów w module Symfonia ERP Handel,

Przyjmij na magazyn – oddanie do magazynu określonej ilości z produkcji, co skutkuje wystawieniem odpowiednich dokumentów w module Symfonia ERP Handel,

Przyjmij odpady – oddanie do magazynu odpadów z produkcji, co skutkuje wystawieniem odpowiednich dokumentów w module Symfonia ERP Handel,

Wykonaj zwroty – oddanie do magazynu materiałów i surowców z produkcji, w sytuacji, gdy zlecenie nie będzie realizowane w całości, co skutkuje wystawieniem odpowiednich dokumentów w module Symfonia ERP Handel,

Odśwież dokumenty – aktualizuje informacje na dokumencie o dane z Handlu np. stany magazynowe na zakładce BOM.

Dokumenty oczekujące – wyświetla listę oczekujących dokumentów magazynowych, o ile takie istnieją.

 

W części Zlecenie prezentowane są takie informacje jak: numer zlecenia, termin (tylko dla zleceń głównych), typ zlecenia, ilości wyprodukowane oraz ilości zlecone do wytworzenia, magazyn, na który zostanie oddany wyrób oraz status zlecenia.

 

W części Produkt znajdują się dane wyrobu: kod karty technologicznej, kod produktu oraz jego nazwa.

 

W Danych ogólnych parametrów zlecenia znajdują się takie dane jak:

Priorytet zależny od wskazanego priorytetu dla zamówień sprzedaży i zapotrzebowań w ustawieniach typów planów,

Nr planu, do którego zostało wygenerowane zlecenie,

Do zlecenia to numer zlecenia na potrzeby, którego wytwarzany jest półprodukt,

Główne zlecenie, czyli numer zlecenia głównego,

Główny produkt, czyli produkt główny, wytwarzany na zleceniu głównym,

Uwagi to uwagi do zlecenia,

Kalkulacja wg oraz Metoda pobrania wynikają z ustawień wybranej technologii produkcji wyrobu. Kalkulacja wg ceny ewidencyjnej będzie widniała, gdy zlecenie będzie realizowane na potrzeby zamówienia sprzedaży z Handlu.

 

W części Terminy widoczne są daty utworzenia zlecenia, okres oraz daty rozpoczęcia i zakończenia. Terminy Rozpoczęcie i Zakończenie będą uzupełniane automatycznie w modelu pracy z włączoną funkcjonalnością harmonogramowania.

 

W części Ilości prezentowane są informacje o ilości planowanej do wyprodukowanej oraz uzupełniane o ilość uszkodzoną.

 

W części Zamówienia i pozycje planu będą widoczne szczegóły zamówienia sprzedaży na potrzeby, którego wyrób jest produkowany, wraz z informacją o ilości potrzebnej i terminie realizacji zmówienia handlowego.