Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie automatycznym > Wprowadzanie kart pracy do zlecenia

Drukuj

Wprowadzanie kart pracy do zlecenia

Sposób wprowadzania kart pracy zależy od wybranego w ustawieniach trybu naliczania (Ustawienia główne > Zlecenia > Zliczaj operacje na podstawie wykonawców).

 

Jeżeli został włączony tryb naliczania czasu operacji na podstawie wykonawców, to szczegóły operacji wprowadza się tylko na zakładce „Karta pracy”. Wybiera się wykonawcę operacji oraz określa parametry m.in. czas rzeczywisty, ilość wykonaną i ilość uszkodzoną. Po zapisaniu tych danych, przepisywane są one do marszruty zlecenia.

 

Jeżeli tryb naliczania czasu operacji na podstawie wykonawców nie był włączony, można niezależnie wprowadzać dane na „Karcie pracy” i na „Marszrucie”. Pracownicy wprowadzani są identycznie jak przy włączonym trybie naliczania czasu operacji na podstawie wykonawców. Na zakładce „Marszruta” uzupełnia się natomiast oddzielnie informacje o operacjach np. ilość rzeczywistą i wykonaną danego wyrobu.

 

Nie należy zmieniać opcji trybu naliczania operacji na podstawie wykonawców w trakcie pracy z modułem przy otwartych zleceniach produkcyjnych. Opcja ta powinna zostać ustawiona przed rozpoczęciem pracy ze zleceniami produkcyjnymi.

 

Aby wprowadzić pracowników przy włączonym trybie naliczania czasu operacji na podstawie czasu wykonawców należy:

na zakładce Karta pracy wybrać przycisk Dodaj.

wybrać pracownika z rozwijanej listy w kolumnie Pracownik.

wybrać operację z rozwijanej listy w kolumnie Operacja (dostępne są tylko operacje zdefiniowane wcześniej w technologii).

wprowadzić czas w pole Czas[rbg] lub uzupełnić czasy w polach Start operacji i Koniec operacji.
Pola Start operacjiKoniec operacji są widoczne przy włączonym parametrze Używaj szczegółowych czasów rozpoczęcia i zakończenia w karcie pracy (Ustawienia główne systemu > Zlecenia).

wybrać stanowisko z rozwijanej listy w kolumnie Stanowisko.

uzupełnić ilości wyprodukowane w kolumnie Ilość dobra oraz ilości uszkodzone w kolumnie Ilość zła.

status operacji Zakończona zaznacza się, gdy operacja jest już skończona.

img_64

 

Informacje o zakończonej przez pracownika operacji wprowadza się poprzez zaznaczenie w kolumnie Zakończona karty pracy. W kolumnie Ilość dobra wprowadza się ilość wykonaną, która może zostać zwrócona na magazyn z produkcji. W kolumnie Ilość zła wprowadza się ilość złą np. uszkodzoną w procesie produkcyjnym. Status operacji oraz ilości widoczne na marszrucie są aktualizowane automatycznie lub trzeba je uzupełnić ręcznie, w zależności od przyjętego sposobu pracy.

img_65

 

Włączona opcja Pokaż planowane daty na linii operacji w zleceniu (Ustawienia główne systemu > Zlecenia) uwidoczni dodatkowe kolumny na marszrucie zlecenia Start i Koniec dla operacji.