Kartoteki > Schematy przelewów

Drukuj

Schematy przelewów

Lewa strona okna

 

Pasek narzędziowy:

Dodaj – umożliwia utworzenia nowego katalogu lub nowego schematu przelewu (utworzenie schematu przelewu możliwe jest po utworzeniu katalogu).Wybranie polecenia Nowy schemat przelewu otwiera okno Schemat przelewu.

Utworzenie katalogu zmienia wygląd przycisków znajdujących się po prawej stronie przycisku Usuń.

Usuń – usuwa schemat katalogu i schemat przelewu.

Dodaj do katalogu – otwiera okno Wybór schematu przelewu.

Usuń z katalogu – usuwa wybrany schemat przelewu z katalogu.

 

W dolnej części lewej strony okna znajduje się lista schematów przelewów.

 

Pasek narzędziowy nad listą:

Nowy schemat – otwiera okno Schemat przelewu (podobnie jak przycisku Dodaj – nowy schemat przelewu w górnej części okna)

Usuń – usuwa schemat przelewu

Ukryj okno – ukrywa część okna zawierającą listę schematów przelewów

 

Prawa strona okna

Składa się z dwóch zakładek: Przelewy oraz Elementy.

 

Wybranie definicji przelewów z lewej strony powoduje wyświetlenie ich danych w prawej stronie okna.

 

Dodawanie i edycja pozycji na listach po obu stronach okienka odbywa się poprzez odpowiednie formatki. Dostępne są one po podwójnym kliknięciu na danej pozycji listy w przypadku edycji lub wciśnięciu przycisku Dodaj w celu dodania nowej pozycji.

 

Zakładka Przelewy

Zakładka Przelewy zawiera listę przypisanych do schematu definicji przelewów.

b_edycja_param (Edycja parametrów) – otwiera okno edycji parametrów przelewów.

Edytuj – otwiera okno edycji Definicji przelewu.

Dodaj – otwiera okno Dodawanie i edycja definicji przelewów.

Usuń – usuwa wybraną definicje przelewu.

 

Zakładka Elementy

Na zakładce Elementy znajduje się lista przypisanych do schematu przelewu elementów kadrowo-płacowych.

Edytuj – otwiera okno edycji wskazanego elementu.

Dodaj – otwiera okno Dodawanie elementów kadrowo-płacowych.

Usuń – usuwa przypisanie do wskazanego elementu.

 

 

Zobacz także:

Definiowanie schematu przelewu

Parametry przelewów

Wykorzystanie parametrów przelewów

Podgląd przelewu

Wykonanie przelewu

Wykonanie przelewu elektronicznego

Podgląd utworzonych przelewów elektronicznych

Wysyłanie przelewów elektronicznych