Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Atrybuty

Drukuj

Definicja zdarzenia > zakładka Atrybuty

Okno składa się z zakładek: Zdarzenie, Atrybuty, Akcje, Klasy, Konflikty, Zasoby, Plan.

 

Pomiędzy oknami można przełączać się przy pomocy zakładek w dole okna. Okno zawiera standardowy pasek narzędzi dla okna definicji.

 

Wybranie zakładki Atrybuty otwiera okno cech zdarzenia.

 

Rodzaj zdarzenia: czas pracy

Pewna kategoria zdarzeń związana jest z czasem pracy. Należy o tym pamiętać przy definiowaniu, gdyż tego rodzaju zdarzenia będą w kalendarzu reprezentowane jako element dziennego harmonogramu zajęć. Inne, zwyczajne będą pojawiać się w kalendarzu tylko w części dotyczącej zdarzeń. Jeżeli w oknie Zdarzenia wybierzemy Rodzaj zdarzenia: Czas pracy, po kliknięciu zakładki Atrybuty, przechodzi się do okna, w którym można określić cechy zdarzenia typu czas pracy.

 

Domyślny czas trwania

w polach Od godziny do godziny można ustawić domyślny czas trwania zdarzenia. Później można go zmienić, np. w kalendarzu wzorca lub pracownika.

 

Atrybuty

nieobecność – to pole zaznacza się definiując zdarzenia związane z nieobecnością w czasie pracy np. przeszkolenie p-poż.

 

Wystąpienie zdarzenia

można wstawiać tylko do tych dni w kalendarzu, w których godziny zdarzenia zawierają się w godzinach inicjalizacji czasem pracyogranicza możliwość wstawienia zdarzenia do godzin, w których pracownik wykonuje pracę, jest to wykorzystywane np. dla zdarzeń Urlop godzinowy.

 

można wstawiać tylko do tych dni w kalendarzu, które są zainicjalizowane – zaznaczenie tego pola powoduje, w trakcie wstawiania zdarzenia do kalendarza, wyświetlenie komunikatu Zdarzenia „xxx" nie można wstawić do niezainicjalizowanego kalendarza, np. urlop płatny dla pracownika przyporządkowanego do wzorców Współpracownik i Umowa o dzieło.

 

mogą wystąpić tylko w czasie trwania umowy o pracę (pracownik etatowy) – zdarzenie można wstawić tylko do kalendarza pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w okresie jej obowiązywania.

 

nie mogą być wstawiane do zamkniętego okresu – zdarzenia nie można wstawić w zamkniętym okresie.

 

Rodzaj zdarzenia: zwykłe

Domyślny czas trwania  

domyślny czas trwania zdarzenia wynosi jeden dzień. Dla zdarzeń okresowych można wpisać odpowiednio inną wartość, np. nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.

 

Atrybuty

nieobecność – to pole zaznacza się definiując zdarzenia związane z nieobecnością, np. nieobecność nieusprawiedliwiona.

 

zdarzenie prywatne – to pole zaznacza się definiując zdarzenia mogące dotyczyć użytkownika, np. Przygotowanie wykazu pracowników do premii kwartalnej (zaznaczenie tej opcji powoduje, że zdarzenie to będzie w oknie Definicja zdarzeń oznaczone znakiem graficznym kłódki i w programie będzie widzialne tylko dla użytkownika).

 

zdarzenie okresowe – to pole zaznacza się, definiując zdarzenia trwające pewien okres czasu. Uaktywnia się pole Czas trwania, gdzie można wpisać jak długo ma trwać dane zdarzenie, np. choroba.

 

Przyporządkowanie

zdarzenie tylko dla pracowników – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że definiowany rodzaj zdarzenia można wstawić tylko do kalendarzy pracowników, np. roczny płatny urlop na poratowanie zdrowia.

 

zdarzenie tylko dla firmy – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że definiowany rodzaj zdarzenia można wstawić tylko do kalendarzy firmy, np. zmiana adresu firmy.

 

Wystąpienie zdarzenia

automatycznie usuwane po ustaniu – zaznaczenie tego pola powoduje automatyczne usunięcie zdarzenia z kalendarza,        po ustaniu warunków zdefiniowanych dla zdarzenia (np. czas trwania).

 

nie mogą się na siebie nakładać – zaznaczenie tego pola uniemożliwi nakładanie się wystąpień definiowanych zdarzeń, np. Urlop płatny.

 

można wstawiać tylko do tych dni w kalendarzu, które są zainicjowane – zaznaczenie tego pola powoduje, w trakcie wstawiania zdarzenia do kalendarza, wyświetlenie komunikatu Zdarzenia „xxx" nie można wstawić do niezainicjalizowanego kalendarza, np. Urlop płatny dla pracownika przyporządkowanego do wzorców Współpracownik i Umowa o dzieło.

 

mogą wystąpić tylko w czasie trwania umowy o pracę (pracownik etatowy) – zdarzenie można wstawić tylko do kalendarza pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w okresie jej obowiązywania.

 

nie mogą być wstawiane do zamkniętego okresu – zdarzenia nie można wstawić w zamkniętym okresie.

 

Transakcje  

rozpoczęcie transakcji – nadaje zdarzeniu cechy rozpoczęcia transakcji, np. pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

 

rozliczenie transakcji – nadaje zdarzeniu cechy rozliczenia transakcji transakcji, np. zwrot pożyczki.

 

transakcja zamykana w dniu rozwiązania umowy o pracę – transakcja zostanie automatycznie zamknięta w dniu rozwiązania umowy o pracę.