Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Przelewy do ZUS

Drukuj

Przelewy do ZUS

W oknie Przelewy do ZUS prezentowana jest lista elektronicznych zleceń przelewów bankowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z przelewami bankowymi zawiera następujące polecenia:

Wyślij – umożliwia wysłanie przelewów ze statusem Do wysłania. Zasady wysyłania przelewów do ZUS zostały opisane w: Jak wysłać e-Przelew.

Akceptuj – pozwala zaakceptować zaznaczone na liście przelewy bankowe. Przycisk jest aktywny przy włączonym parametrze pracy: Wymagana akceptacja przelewów.

Odrzuć – umożliwia odrzucenie przelewu bankowego.

Usuń – umożliwia usunięcie przelewu bankowego. Szczegóły procesu usuwania przelewów zostały opisane w: Jak usunąć e-Przelewy bankowe.

Drukuj szczegóły – umożliwia wydrukowanie raportu z historią zlecenia przelewu do ZUS.

Importuj – umożliwia pobranie e-Przelewu w postaci pliku .xml wystawionego poza programami Symfonia. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów.

 

Dodatkowo w oknie Przelewy do ZUS z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy można wybrać operację Importuj. Z pozycji wybranego przelewu w menu kontekstowym dostępne są również polecenia: Wyślij, Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Drukuj szczegóły, Anuluj wysłany przelew, Oznacz jako odrzucony przez bank oraz Powiąż z operacją bankową.

Tabela z listą przelewów do ZUS składa się z nagłówka oraz z listy przelewów. Kolumny tabel opisują cechy każdego z przelewów. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz można sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Nr Paczki numer porządkowy wysłanej paczki przelewów,

Data utworzenia – data utworzenia zlecenia przelewu bankowego,

Data księgowania – data, w której dokument został zaksięgowany,

Kwota – kwota na jaką opiewa zlecenie przelewu,

Numer deklaracji – numer deklaracji składanej przez płatnika,

Okres – okres, którego dotyczy zobowiązanie,

Rachunek odbiorcy – numer rachunku bankowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Rachunek wystawcy – numer rachunku bankowego wystawcy zlecenia przelewu do urzędu,

Termin realizacji – termin w jakim przelew miał być zrealizowany,

Utworzony przez – login użytkownika programu,

Identyfikator płatnika – numer identyfikacyjny płatnika (np. numer NIP, REGON, PESEL),

Typ drugiego identyfikatora –  typ identyfikatora płatnika (np. R, N, P),

Drugi identyfikator – numer drugiego identyfikatora płatnika,

Nr. decyzji/umowy/tytułu – numer decyzji, umowy lub tytułu wykonawczego dotyczącego płatności składanej do urzędu,

Status – status przelewu (do wysłania, zrealizowany, do akceptacji, niezaakceptowany, wysłany, odrzucony, anulowany).

 

W prawym górnym rogu okna Przelewy do ZUS znajdują się przyciski:

Odswierz1 odświeżanie listy przelewów do ZUS,

Filtr2  filtr przelewów do ZUS,

lupka przeszukiwanie listy przelewów do ZUS.

 

Szczegóły

Po wybraniu na liście przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dolnej części okna prezentowane są szczegóły przelewu do ZUS.

 

W panelu z danymi szczegółowymi wybranego z listy zlecenia przelewu do ZUS użytkownik ma możliwość podejrzenia oraz edycji danych szczegółowych zlecenia przelewu bankowego. Panel z danymi szczegółowymi wybranego z listy przelewu do ZUS składa się następujących zakładek:

Szczegóły – zakładka z danymi płatnika, danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ze szczegółami płatności: NIP, Drugi identyfikator, Typ drugiego identyfikatora, Typ wpłaty, Numer deklaracji, Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego, Kwota, Termin realizacji, Status dokumentu.

Załączniki – zakładka z listą załączników opisanych cechami: Nazwa pliku, Zawartość, Rozmiar, Opis. Na pasku narzędziowym dostępne są następujące akcje:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik umożliwiając dodanie załącznika,

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu,

Zapisz jako – otwiera okno systemowe umożliwiając zapisanie załącznika we wskazanej lokalizacji,

Edytuj – otwiera okno Edycja typu załącznika

Usuń – usuwa wybrany dokument.

 

Linki – zakładka z listą linków powiązanych opisanych cechami: Adres, Zawartość, Opis. Na pasku narzędziowym dostępne są następujące akcje:

Dodaj – otwiera okno dodawania nowego linka: Nowy link,

Otwórz – otwiera wskazaną lokalizację,

Edytuj – umożliwia edytowanie linka tj.: adres lokalizacji i opis linka,

Usuń – usuwa linka.

 

Dokumenty powiązane – zakładka z listą dokumentów powiązanych opisanych cechami: Numer, Typ, Data wprowadzenia, Rodzaj powiązania. Na pasku narzędziowym dostępna jest akcja Otwórz.

Historia – zakładka z informacjami o zdarzeniach związanych z dokumentem: Data, Operacja, Użytkownik.

Wprowadzane zmiany można zapisywać za pomocą przycisku Zapisz lub anulować.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia