Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Przelewy do US

Drukuj

Przelewy do US

W oknie Przelewy do US prezentowana jest lista elektronicznych zleceń przelewów bankowych do urzędu skarbowego. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z przelewami do US zawiera następujące polecenia:

Wyślij – umożliwia wysłanie przelewów ze statusem Do wysłania. Zasady wysyłania przelewów do US zostały opisane w: Jak wysłać e-Przelew.

Akceptuj – pozwala zaakceptować zaznaczone na liście przelewy bankowe. Przycisk jest aktywny przy włączonym parametrze pracy:Wymagana akceptacja przelewów.

Odrzuć – umożliwia odrzucanie przelewu bankowego do US.

Usuń – umożliwia usuwanie przelewu bankowego do US. Szczegóły procesu usuwania przelewów zostały opisane w: Jak usunąć e-Przelewy bankowe.

Drukuj szczegóły – umożliwia wydrukowanie raportu z historią zlecenia przelewu do US.

Importuj – umożliwia pobranie e-przelewu w postaci pliku .xml wystawionego poza programami Symfonia. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów.

 

Dodatkowo w oknie Przelewy do US z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy można wybrać operację Importuj. Z pozycji wybranego przelewu w menu kontekstowym dostępne są również polecenia: Wyślij, Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Drukuj szczegóły, Anuluj wysłany przelew, Oznacz jako odrzucony przez bank oraz Powiąż z operacją bankową.

Tabela z listą przelewów do organu podatkowego składa się z nagłówka oraz z listy przelewów. Kolumny tabel opisują cechy każdego z przelewów. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz można sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Nr Paczki – numer porządkowy wysłanej paczki,

Data utworzenia – data utworzenia polecenia przelewu,

Data księgowania – data, w której dokument został zaksięgowany,

Kwota – kwota na jaką opiewa polecenie przelewu do organu podatkowego,

Nazwa odbiorcy – nazwa organu podatkowego, do którego kierowane jest polecenie przelewu,

Rachunek wystawcy – numer rachunku bankowego wystawcy zlecenia przelewu,

Termin realizacji – termin w jakim przelew miał być zrealizowany,

Utworzony przez – login użytkownika programu,

Identyfikator zobowiązanego – numer identyfikacyjny płatnika (np. numer NIP, REGON, PESEL),

Typ identyfikatora – symbol identyfikatora zobowiązanego (np. N, R, P),

Okres – okres, którego zobowiązanie podatkowe dotyczy,

Symbol formularza\Płatności – symbol formularza podatkowego lub płatności,

Identyfikacja zobowiązania – rodzaj dokumentu np. decyzji, postanowienia czy tytułu wykonawczego dotyczącego zobowiązanego,

Status – status przelewu (do wysłania, zrealizowany, do akceptacji, nie zaakceptowany, wysłany, odrzucony, anulowany).

 

W prawym górnym rogu okna Przelewy do US znajdują się przyciski:

Odswierz1 odświeżanie listy przelewów do US,

Filtr2 filtr przelewów do US,

lupka przeszukiwanie listy przelewów do US.

 

Szczegóły

Po wybraniu na liście przelewu do organu podatkowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły przelewu do US.

 

W panelu z danymi szczegółowymi wybranego z listy zlecenia przelewu do US użytkownik ma możliwość podejrzenia oraz edycji danych szczegółowych zlecenia przelewu bankowego.

Panel z danymi szczegółowymi wybranego z listy przelewu do US składa się następujących zakładek:

Szczegóły – zakładka z danymi zobowiązanego, danymi organu podatkowego oraz ze szczegółami płatności: Identyfikator zobowiązanego, Typ identyfikatora, Okres, Symbol formularza/płatności, Identyfikator zobowiązania, Kwota, Termin realizacji, Status dokumentu.

Załączniki – zakładka z listą załączników opisanych cechami: Nazwa pliku, Zawartość, Rozmiar, Opis. Na pasku narzędziowym dostępne są następujące akcje:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik umożliwiając dodanie załącznika,

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu,

Zapisz jako – otwiera okno systemowe umożliwiając zapisanie załącznika we wskazanej lokalizacji,

Edytuj – otwiera okno Edycja typu załącznika,

Usuń – usuwa wybrany dokument.

 

Linki – zakładka z listą linków powiązanych opisanych cechami: Adres, Zawartość, Opis. Na pasku narzędziowym dostępne są następujące akcje:

Dodaj – otwiera okno dodawania nowego linka:Nowy link,

Otwórz – otwiera wskazaną lokalizację,

Edytuj – umożliwia edytowanie linka tj.: adres lokalizacji i opis linka,

Usuń – usuwa linka.

 

Dokumenty powiązane – zakładka z listą dokumentów powiązanych opisanych cechami: Numer, Typ, Data wprowadzenia, Rodzaj powiązania. Na pasku narzędziowym dostępna jest akcja Otwórz.

Historia – zakładka z informacjami o zdarzeniach związanych z dokumentem: Data, Operacja, Użytkownik.

Wprowadzane zmiany można zapisywać za pomocą przycisku Zapisz lub anulować.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia