Praca z danymi firmy > Inne > Nieznane dokumenty

Drukuj

Nieznane dokumenty

Okno nieznanych dokumentów składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą dokumentów oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranego na liście dokumentu. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego dokumentu.

Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z nieznanymi dokumentami zawiera następujące polecenia:

Twórz dokument – otwiera okno kreatora Tworzenie dokumentu.

Wyślij – otwiera okno kreatora Wysyłanie dokumentu.

Usuń – usuwa zaznaczone na liście dokumenty.

 

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące nieznane dokumenty po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Tabela z listą nieznanych dokumentów składa się z nagłówka oraz listy umów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego dokumentu.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Plik – tu pojawia się nazwa nieznanego pliku.

Rozmiar – tu pojawia rozmiar pliku w kilobajtach.

Data odebrania – tu pojawia data odebrania pliku.

Odebrał – tu pojawia się informacja kto odebrał plik.

 

Szczegóły

Po wybraniu dokumentu na liście w części okna pod listą pojawi się panel ze stronami, które opisuję szczegóły wybranego dokumentu, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy.

 

Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

Szczegóły – panel z informacjami na temat dokumentu

Numer – kolejny numer dokumentu.

Data wystawienia – pojawia się data wystawienia dokumentu.

Odebrał login użytkownika który odebrał dokument.

Załączniki – panel z listą załączników i paskiem narzędziowym.

 

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik

Otwórz – otwiera okno podglądu załącznika.

Zapisz jako – otwiera okno systemowe w którym można zapisać załącznik.

Usuń – usuwa wybrany dokument.

Linki – panel z listą linków i paskiem narzędziowym.

 

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy link

Otwórz – otwiera okno przeglądarki internetowej w podaj lokalizacji.  

Edytuj – otwiera okno Nowy link w którym można wprowadzić szczegóły łącza.

Usuń – usuwa wybrany dokument.    

 

Historia – panel z informacjami o zdarzeniach związanych z dokumentem.

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące dokumenty sprzedaży po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.