Praca z danymi firmy > Inne

Drukuj

Inne (dokumenty)

Okno prezentuje w formie listy wszystkie inne dokumenty znajdujące się w repozytorium dokumentów. Dokumenty na liście są opisane danymi w kolumnach:

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

Typ dokumentu – opisuje jakiego typu jest dokument  (Dokument nieznany lub Umowa) znajdujący się w Repozytorium.

Numer – tu widnieje numer dokumentu.

Data wystawienia – w tej kolumnie pojawia się data wystawienia dokumentu.

NIP – w tej kolumnie numer identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Nazwa podmiotu – tu widnieje nazwa kontrahenta

 

Szczegóły

Po zaznaczeniu dokumentu na liście w oknie poniżej pojawią się dane szczegółowe wybranego dokumentu.

 

Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

zakładka Szczegóły – panel z informacjami na temat dokumentu:

Numer – numer dokumentu.

Data wystawienia – prezentuje datę wysłania dokumentu.

Pokaż dokument – otwiera okno podglądu dokumentu.

Typ dokumentu – informuje czy jest to umowa, czy nieznany dokument.

 

zakładka Załączniki – panel z listą załączników i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik .

Otwórz – otwiera okno podglądu załącznika.

Zapisz jako – otwiera okno systemowe w którym można zapisać załącznik.

Usuń – usuwa wybrany dokument.

 

zakładka Linki – panel z listą linków i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy link.

Otwórz – otwiera okno przeglądarki internetowej w podaj lokalizacji.  

Edytuj – otwiera okno Nowy link w którym można wprowadzić szczegóły łącza.

Usuń – usuwa wybrany dokument.  

 

zakładka Podmioty – panel z listą podmiotów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Dodaj podmioty dokumentu.

Otwórz – otwiera podgląd wybranego Kontrahenta.

Usuń – usuwa wybranego Kontrahenta.  

 

zakładka Dokumenty powiązane – panel z listą powiązanych dokumentów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Wybór elementów: Dokumenty

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu.

Usuń – usuwa wybrany dokument.  

 

zakładka Historia – panel z listą informacji o zdarzeniach związanych z dokumentem.

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące dokumenty sprzedaży po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.