Praca z danymi firmy > Deklaracje > Deklaracje ZUS

Drukuj

Deklaracje ZUS

Okno deklaracji składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą deklaracji oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranej na liście deklaracji. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego elementu.

Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z deklaracjami zawiera następujące polecenia:

 

Usuń – usuwa deklarację z listy.

Zmień status – deklaracja po pojawieniu się w repozytorium ma status wewnętrzny Nowy, po wysłaniu deklaracji można samodzielnie zmienić status przy pomocy tego przycisku na Wysłany.

Anonimizuj – anonimizuje dane osobowe wybranych deklaracji.

hmtoggle_plus1Anonimizacja deklaracji

Operacja anonimizacji jest nieodwracalna.

 

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące zamówienia po których można je filtrować.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Podgląd – pokazuje widok dokumentu.

 

Tabela z listą dokumentów składa się z nagłówka oraz listy deklaracji stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdej z deklaracji.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Numer – pokazuje numer deklaracji.

Typ deklaracji – pokazuje jakiego typu jest deklaracja (np. ZUS DRA, ZUS ZUA itd.).

Data wystawienia – w tej kolumnie pojawia się data wystawienia deklaracji.

Nazwa podmiotu – nazwa osoby lub firmy dla której wystawiono deklarację.

Identyfikator – numer identyfikacyjny deklaracji

Miesiąc – miesiąc którego dotyczy deklaracja.

Rok – rok którego dotyczy deklaracja.

Wystawił – dane osoby, która wystawiła deklaracje

Opis – dodatkowe dane opisujące deklarację.

 

Szczegóły

Po zaznaczeniu deklaracji na liście w oknie poniżej pojawią się dane szczegółowe wybranej deklaracji.

 

Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

zakładka Szczegóły – panel z informacjami na temat deklaracji:

Numer – numer dokumentu.

Typ deklaracji – pokazuje jakiego typu jest deklaracja (np. ZUS DRA, ZUS ZUA itd.)

Data wystawienia – w tej kolumnie pojawia się data wystawienia deklaracji.

Pokaż dokument – otwiera okno podglądu dokumentu.

Nazwa podmiotu – nazwa osoby lub firmy dla której wystawiono deklarację.

Identyfikator – numer identyfikacyjny deklaracji

Miesiąc – miesiąc którego dotyczy deklaracja.

Rok – rok którego dotyczy deklaracja.

Status wewnętrzny – pokazuje status wewnętrzny deklaracji. Deklaracja po pojawieniu się w repozytorium ma status wewnętrzny Nowy, po wysłaniu deklaracji należy zmienić status przy pomocy tego przycisku na Wysłany.

 

zakładka Załączniki – panel z listą załączników i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik.

Otwórz – otwiera okno podglądu załącznika.

Zapisz jako – otwiera okno systemowe w którym można zapisać załącznik.

Edytuj – otwiera okno Edycja typu załącznika

Usuń – usuwa wybrany dokument.  

 

zakładka Linki – panel z listą linków i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy link.

Otwórz – otwiera okno przeglądarki internetowej w podaj lokalizacji.

Edytuj – otwiera okno Nowy link w którym można wprowadzić szczegóły łącza.

Usuń – usuwa wybrany dokument.  

 

zakładka Podmioty – panel z listą podmiotów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Dodaj podmioty dokumentu.

Otwórz – otwiera podgląd wybranego pracownika.

Edytuj – otwiera okno wyboru roli podmiotu.

Usuń – usuwa wybrany podmiot.  

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.