Praca z danymi firmy > Deklaracje

Drukuj

Deklaracje

Okno prezentuje w formie listy wszystkie deklaracje znajdujące się w repozytorium. Deklaracje na liście są opisane danymi w kolumnach:

Typ – opisuje jakiego typu jest deklaracja.

Numer – tu widnieje numer deklaracji.

Data wystawienie – w tej kolumnie pojawia się data wystawienia deklaracji.

NIP – numer identyfikacji podatkowej podmiotu.

Nazwa podmiotu – nazwa podmiotu.

 

Szczegóły

Po zaznaczeniu deklaracji na liście w oknie poniżej pojawią się dane szczegółowe wybranej deklaracji.

 

Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

zakładka Szczegóły – panel z informacjami dotyczącymi deklaracji,

Pokaż dokument – otwiera okno podglądu deklaracji.

 

zakładka Załączniki – panel z listą załączników i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik.

Otwórz – otwiera okno podglądu załącznika.

Zapisz jako – otwiera okno systemowe w którym można zapisać załącznik.

Edytuj – otwiera okno Edycja typu załącznika.

Usuń – usuwa wybrany dokument.

 

zakładka Linki – panel z listą linków i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy link.

Otwórz – otwiera okno przeglądarki internetowej w podanej lokalizacji.  

Edytuj – otwiera okno Nowy link w którym można wprowadzić szczegóły łącza.

Usuń – usuwa wybrany dokument.

 

zakładka Podmioty – panel z listą podmiotów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Dodaj podmioty dokumentu.

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu.

Edytuj – otwiera okno wyboru roli podmiotu.

Usuń – usuwa wybrany podmiot.  

 

zakładka Dokumenty powiązane – panel z listą powiązanych dokumentów i paskiem narzędziowym.

Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Wybór elementów: Dokumenty.

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu.

Usuń – usuwa wybrany dokument.

 

zakładka Historia – panel z listą informacji o zdarzeniach związanych z deklaracją.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.