Informacje podstawowe > System wynagrodzeń

Drukuj

System wynagrodzeń

Przez system wynagrodzeń rozumiemy zbiór elementów płacowych oraz użytych w nich metod do naliczenia wynagrodzenia pracownika. W zależności od rodzajów wypłacanych wynagrodzeń, terminów wypłat, naliczanych składek zdrowotnych i ZUS oraz podatków pracownik może posiadać wiele różnych systemów wynagrodzeń w jednym miesiącu.

Istotne jest to, że w jednym systemie wynagrodzeń mogą być naliczane wynagrodzenia z jednego źródła przychodu i dla jednego kodu tytułu ubezpieczenia ZUS, tak żeby później poprawnie zostały umieszczone na dokumentach podatkowych i ZUS.

 

Użytkownik może samodzielnie modyfikować strukturę systemu wynagrodzeń oraz poszczególne jego składniki. Jest to przydatne szczególnie podczas konstruowania nietypowych systemów wynagrodzeń. W przypadkach typowych warto wykorzystać mechanizmy opisane poniżej.

 

W związku z tym, że system wynagrodzeń jest dynamiczny i zmienia się w czasie przebiegu zatrudnienia, w programie Symfonia ERP Kadry i Płace można tworzyć własne elementy płacowe lub skorzystać z elementów predefiniowanych. Dla łatwiejszej obsługi złożonych systemów wynagrodzeń istnieją mechanizmy umożliwiające ich automatyczną modyfikację za pomocą wzorców pracowników.

 

Wzorzec pracownika służy do grupowania zasobów i definiowania cech, które można przypisać pracownikowi. Każdy wzorzec zawiera swój własny system wynagrodzeń, zestaw danych kadrowych oraz kalendarz. Przyporządkowanie pracownika do wzorca powoduje, że pracownik ten nabywa wszystkie cechy zdefiniowane we wzorcu i dziedziczy wszystkie jego zasoby, między innymi system wynagrodzeń. Przykładowo, osoba zatrudniona na umowę o pracę jest przyporządkowana do wzorca Pracownik etatowy, dzięki czemu ma ona taki sam system wynagrodzeń, jaki zdefiniowano w tym wzorcu.

 

Warto pamiętać, że pracownik może być przyporządkowany do wielu wzorców jednocześnie. W ten sposób jego system wynagrodzeń będzie zbudowany z wielu podsystemów pochodzących z różnych wzorców. Przyporządkowując pracownika do wzorca, użytkownik deklaruje okres, w którym ma obowiązywać ta relacja. Dziedziczenie zasobów z wzorca jest ograniczone tylko do tego przedziału czasu. Na przykład, podczas choroby pracownik jest przyporządkowany do dwóch wzorców: Rozliczenie zasiłku chorobowego oraz Potrącenie wynagrodzenia za zasiłki. Czas trwania przyporządkowania do tego drugiego wzorca jest równy okresowi podanemu w zwolnieniu lekarskim. Dzięki temu system wynagrodzeń pracownika zostanie tymczasowo uzupełniony o składniki potrzebne do obliczenia wynagrodzenia za chorobę.

 

System wynagrodzeń pracowników można kształtować w spójny i logiczny sposób poprzez przypisywanie ich do odpowiednich wzorców kadrowo-płacowych.

 

W większości przypadków przypisanie do odpowiednich wzorców wykonywane automatycznie jest podczas rejestrowania w programie zdarzeń, takich jak np.: choroba czy urlop. Posługiwanie się zdarzeniami jest prostsze i bardziej intuicyjne od ręcznej obsługi przyporządkowania pracowników do wzorców. Ponadto, takie podejście umożliwia wprowadzanie elastycznych rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwach korzystających z programu Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

System wynagrodzeń dla pracownika określany jest w oknie pracownika na zakładce Płace > Składniki wynagrodzeń, oraz na podstawie systemów wynagrodzeń dziedziczonych z wzorców przypisanych do pracownika. System wynagrodzeń określany jest oddzielnie dla każdego okresu płacowego.

 

System wynagrodzeń dla wzorca określany jest w oknie wzorca na zakładce System > Składniki wynagrodzeń.

Zarządzanie systemem wynagrodzeń wzorca wykonywane jest przez przypisywanie poszczególnych elementów kadrowo-płacowych do wzorca w poszczególnych okresach płacowych lub jako Domyślny system wynagrodzeń wzorca.

syst_wyn_01

 

Przypisanie elementu do wzorca można wykonać:

metodą przeciągnij i upuść,

z otwieranego przyciskiem B_newitm10 okna Dodawanie elementów kadrowo-płacowych,

lub korzystając z opcji kopiowania systemu wynagrodzeń z innego okresu z menu rozwijanego przyciskiem B_narzed1.

 

Elementów pochodzących z wzorca - oznaczonych ikoną ITEM_L4 - nie można usuwać ani przemieszczać.

 

Zobacz również:

System wynagrodzeń firmy