Wzorce kadrowo-płacowe > Wzorzec > System > Składniki wynagrodzeń

Drukuj

Wzorzec > System > Składniki wynagrodzeń

W oknie określamy, z jakich elementów składa się wzorzec w danym okresie płacowym.

 

Lewa strona okna

Nad drzewkiem mamy dostępne następujące narzędzia:

 

B_newitm10

 

Umożliwia dodanie elementu do systemu wynagrodzeń wzorca. Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno Dodawanie elementów kadrowo-płacowych.  

Klawisz skrótu: Ctrl + plus z klawiatury numerycznej. Menu podręczne – prawy klawisz myszy, polecenie Nowy.

B_Usun_s

 

Powoduje usunięcie wskazanego elementu z systemu wynagrodzeń wzorca. Klawisz skrótu: Ctrl + minus z klawiatury numerycznej. Menu podręczne – prawy klawisz myszy, polecenie Usuń.

Elementów będących częścią składową elementów zgrupowanych (np. premia ) nie można usuwać ani przemieszczać. Można jedynie zmodyfikować sam element zgrupowany.

B_narzed1

 

(Operacje) Umożliwia następujące działania (klawisz skrótu Alt+E):

Usuń system wynagrodzeń – usuwa system wynagrodzeń z wzorca, otworzony zostanie dialog Usuń system wzorca,

Skopiuj system z innego okresu – otwiera okno pozwalające wybrać okres, z którego zostanie skopiowany system wynagrodzeń,

Skopiuj z domyślnego systemu wynagrodzeń – ustawia system wynagrodzeń zgodnie z domyślnymi ustawieniami danego wzorca,

Skopiuj system z innego wzorca – otwiera okno pozwalające wybrać wzorzec, z którego zostanie skopiowany system wynagrodzeń,

Skopiuj system do innego okresu – otwiera okno pozwalające wybrać, do którego okresu zostanie przekopiowany system wynagrodzeń,

Skopiuj system do innych okresów – otwiera okno pozwalające wybrać okresy, do których zostanie przekopiowany system wynagrodzeń

 

Domyślnie prezentowane są dane dotyczące aktywnego okresu płacowego. Pamiętaj o tym, że możesz zmienić okres za pomocą przycisków i rozwijanej listy w górnej części okna.

 

Ikony przy elementach oznaczają:

ITEM3

Element systemu wynagrodzeń firmy, który można usuwać i przemieszczać.

 

ITEM_L4

Element systemu wynagrodzeń firmy, którego nie można usuwać ani przemieszczać (np. element składowy elementu zgrupowanego).

 

B_piprzt

Element systemu wynagrodzeń wzorca, który jest elementem "ukrytym", to znaczy:

dla naliczeń – naliczenie nie jest wyświetlane w oknie definicji wzorca kadrowo-płacowego na zakładce wartości oraz w oknie pracownika na zakładce systemu wynagrodzeń i w oknie wynagrodzeń.

dla parametrów – parametr będzie pokazywany na zakładce wartości danego wzorca (po to, aby można było nadać mu wartość), ale nie będzie widoczny na zakładce systemu wynagrodzeń i oknie wynagrodzeń pracownika, którego przyporządkowano do danego wzorca.

 

Prawa strona okna

Lista wszystkich elementów. Prawe okno można włączać i wyłączać przyciskiem B_SPLIT10 (Przełączanie okienka dostępnych elementów) na pasku narzędzi okna.

 

W oknie można dokonywać następujących operacji:

dodawać elementy do systemu wynagrodzeń wzorca, usuwać je, przechodzić do edycji wskazanego elementu, zmieniać kolejność elementów w systemie wynagrodzeń.

 

Poza przyporządkowaniem elementów do wzorca kadrowo-płacowego w wybranym okresie płacowym można również wybrać na drzewku okresów płacowych system domyślny Przyporządkowane elementy są kopiowane do wzorca kadrowo-płacowego przy tworzeniu nowego okresu płacowego, pod warunkiem, że utworzymy go wybierając opcję na podstawie domyślnego systemu wynagrodzeń.

 

Dołączanie elementu do listy  

Przeciągamy nazwę elementu z drzewka albo listy wszystkich dostępnych elementów na listę elementów przyporządkowanych (czyli z okna prawego do lewego). W przypadku próby przeciągnięcia nazwy elementu już widniejącego z lewej strony ekranu, program uprzedzi nas o tym stosownym komunikatem i uniemożliwi powtórne umieszczenie pozycji na liście.

 

Odłączanie elementu od listy  

Przeciągamy nazwę elementu z listy elementów przyporządkowanych na ikonę KOSZ10.

 

Zmiana kolejności elementów na liście

Zaznaczamy nazwę elementu na liście elementów przyporządkowanych, a następnie przeciągamy je myszką w górę lub w dół listy i upuszczamy na żądanej pozycji.