Informacje podstawowe > Pracownik - zakładka informacyjna > Płace > Składniki wynagrodzeń

Drukuj

Płace > Składniki wynagrodzeń

Zakładka Płace > Składniki wynagrodzeń prezentuje strukturę systemu wynagrodzeń pracownika w wybranym okresie płacowym oraz umożliwia dokonywanie modyfikacji tej struktury, czyli dodawanie, usuwanie i zmianę kolejności poszczególnych składowych systemu wynagrodzeń. Zarządzanie systemem wynagrodzeń wykonywane jest przez przypisywanie poszczególnych elementów kadrowo-płacowych do pracownika w poszczególnych okresach płacowych.

 

img_kip_35

 

Większość operacji przypisania pracownikowi składników systemu wynagrodzeń realizowana jest przez zdarzenia oraz dziedziczona z ustawień wzorców kadrowo-płacowych przypisanych do pracownika.

 

Pasek narzędziowy

Na górze okna znajduje się pasek z przyciskami umożliwiający przełączenie się między pracownikami (według listy pracowników z której otwarte zostało okno).

img_kip_31
hmtoggle_plus1Przyciski wyboru pracownika

 

Na pasku narzędziowym znajduje się rozwijana lista wyboru okresu płacowego. Obok znajdują się przyciski przełączające na następny/poprzedni okres.

img_kip_08

 

btn_kip_operacje

 

Rozwija menu z wyborem operacji związanych z zarządzaniem systemem wynagrodzeń (kopiowanie, usuwanie).

 

b_newitm10

 

[Ctrl + plus z klawiatury numerycznej] Umożliwia dodanie elementu do systemu wynagrodzeń. Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno Dodawanie elementów kadrowo-płacowych, gdzie możesz wybrać element spośród dostępnych w programie.

 

B_Usun_s

 

[Ctrl + minus z klawiatury numerycznej] Usuwa wskazany elementu z systemu wynagrodzeń. Elementów będących częścią składową elementów zgrupowanych (np. premia) nie można usuwać ani przemieszczać. Można jedynie zmodyfikować sam element zgrupowany.

 

b_split10

 

Przełącza wyświetlanie drzewka katalogów wzorców z prawej strony.

 

kosz10

Kosz służy do usuwania elementów. Aby usunąć element przeciągnij go z lewego drzewka i upuść nad koszem. Elementów będących częścią składową elementów zgrupowanych (np. premia) nie można usuwać ani przemieszczać. Można jedynie zmodyfikować sam element zgrupowany.

 

Lewa strona okna

Po lewej stronie znajduje się drzewko elementów systemu wynagrodzeń pracownika.

 

Prawa strona okna

Po prawej stronie znajduje się drzewko zawierające dostępne w programie elementy kadrowo-płacowe.

 

Dodawanie elementów do systemu wynagrodzeń pracownika można dokonywać przez przeciąganie wybranych elementów z prawego do lewego drzewka. Jeśli dodanie elementu nie jest możliwe, zamiast wskaźnika pojawia się znak zakazu, a pod lewym drzewkiem pojawia się na czerwono opis, dlaczego operacja jest niemożliwa do przeprowadzenia. Istnieje również możliwość wykonywania dodawania elementów z klawiatury (opis poniżej).

 

Wskazówki

Elementów pochodzących z wzorca (np. ITEM_L4Premia), nie można usuwać ani przemieszczać.

Domyślnie prezentowane są dane dotyczące domyślnego okresu płacowego. Możesz zmienić okres za pomocą narzędzi zmiany okresu.

 

Drzewko elementów pracownika (po lewej stronie)

Drzewko dostępnych elementów (po prawej stronie)