Informacje podstawowe > Pracownik - zakładka informacyjna > Wzorce

Drukuj

Wzorce

Zakładka Wzorce (na oknie Pracownik) obsługuje przypisanie wzorców do pracownika, oraz określenie okresu rozliczenia kadrowego wzorca.

 

Wzorce ułatwiają przypisywanie pracowników do systemów wynagrodzeń i innych parametrów kadrowych da nich zdefiniowanych. W większości przypadków przypisanie do wzorców wykonywane jest automatycznie przez zdarzenia realizowane w kalendarzu pracownika i nie ma potrzeby jego ręcznej edycji.

 

img_kip_32

 

Lista z lewej strony prezentuje wzorce, do których jest przyporządkowany pracownik oraz okres (daty Od, Do) przyporządkowania do każdego z nich. Brak daty oznacza, że zakończenie/rozpoczęcie obowiązywania wzorca nie zostało określone.

 

Z prawej strony okna znajduje się widok (w formie Katalogów lub Listy) wszystkich dostępnych wzorców kadrowo-płacowych w firmie.

 

Pasek narzędziowy

Na górze okna znajduje się pasek z przyciskami umożliwiający przełączenie się między pracownikami (według listy pracowników z której otwarte zostało okno).

img_kip_31
hmtoggle_plus1Przyciski wyboru pracownika

 

Stan na dzień – gdy podana jest data, na liście prezentowane będą tylko wzorce, które tego dnia są aktywne dla pracownika.

 

b_dodaj_s

 

[Ctrl + plus z klawiatury numerycznej] Umożliwia przypisanie wzorca do pracownika. Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno Dodawanie elementów kadrowo-płacowych, gdzie możesz wybrać element spośród dostępnych w programie.

Wzorce można przypisać również metodą "przeciągnij i upuść" przenosząc je z prawego panelu na lewy.

B_Usun_s

 

[Ctrl + minus z klawiatury numerycznej] Usuwa przypisanie wskazanego wzorca do pracownika.

b_split10

 

Przełącza wyświetlanie drzewka katalogów wzorców z prawej strony.

 

 

Wzorce przypisane przez użytkownika oznaczone są ikoną pen. Wzorce bez oznaczenia zostały przypisane automatycznie przez wstawiane w kalendarzu zdarzenia i nie można ich tu usunąć (należy usunąć odpowiednie zdarzenie).

 

Kadrowo przyporządkowuje się pracownika do wzorca, kiedy wartość elementów kadrowo-płacowych tego wzorca ustalana jest dla przedziału czasu nie związanego z okresem płacowym (np. przypisanie pracownika etatowego do wzorca Wynagrodzenie zasadnicze). W oknie tym dokonuje się właściwego ustalenia składowych wynagrodzenia pracownika.

 

Aby przypisać kadrowo pracownika do wzorca

Z katalogu lub listy wzorców w prawej części okna wybierz odpowiedni wzorzec i przeciągnij go do lewej części okna.

W polach daty Od, do określ czas obowiązywania przyporządkowania.