Dokumenty > Robocze > Okno dokumentu

Drukuj

Okno dokumentu

Pasek narzędziowy okna

btn_bro_74

Otwiera edycję zaawansowanych uprawnień do dokumentu, umożliwiające określenie dostępu i możliwości edycji dokumentu przez innych użytkowników.


img_bro_130

Przycisk dostępny dla dokumentów w biurze. Umożliwia utworzenie dokumentu wzorcowego dla kontrahenta. Po utworzeniu wzorca kolejne dokumenty wystawiane dla kontrahenta będą automatycznie wypełnione na jego podstawie.

 

W zależności od definicji reguły na wzorzec mogą składać się dane:

pole opis faktury,

typ dokumentu księgowego,

pozycje kosztowe na zakładce Koszty lub Rodzaj kosztu na zakładce Szczegóły,

szablon generowania danych księgowych.

 

W przypadku wprowadzenia nowej faktury od kontrahenta, dla którego utworzono już fakturę powtarzalną skorzystanie z przycisku Faktura Powtarzalna pozwoli na zmodyfikowanie zapisanej reguły Faktury powtarzalnej.

 

Konfiguracja obiegu faktur - automatyczne generowanie faktur powtarzalnych >>

Konfiguracja obiegu faktur - zarządzanie zdefiniowanymi fakturami powtarzalnymi>>


btn_bro_75

Przechodzi do kolejnego dokumentu z listy.


 

Dokument

Zakładka prezentuje graficzny podgląd załączników dokumentu.

 

btn_bro_29

Pobiera wyświetlany załącznik na komputer.


btn_bro_31

Wyświetla podgląd w oddzielnym oknie.


btn_bro_32 / btn_bro_33

Zwija / rozwija panel metryczki dokumentu.


btn_bro_35 /btn_bro_34

Maksymalizuje / Minimalizuje wyświetlanie okna podglądu.


btn_bro_36

Przełącza na podgląd poprzedniego / kolejnego załącznika.

 

Szczegóły

Zakładka zawiera dane dokumentu. Zależnie od rodzaju dokumentu dostępne są różne pola formularza.

hmtoggle_plus1        Wprowadzanie nabywcy i odbiorcy


hmtoggle_plus1        Konto bankowe i jednostka rozliczeniowa sprzedawcy


hmtoggle_plus1        Wprowadzanie kwoty dokumentu i rozpis na stawki VAT


hmtoggle_plus1        Mechanizm Podzielonej Płatności (Split payment)

 

Przyciski

Z dysku – Otwiera okno w którym można wskazać plik (np. skan lub plik PDF) zawierający oryginalną treść dokumentu. Dodany plik pojawi się na liście załączników dokumentu. Po dodaniu pliku przycisk przechodzi w tryb otwierania Podglądu.

Zapisz – Zapisuje wprowadzone w dokumencie zmiany.

Wyślij – Zapisuje i wysyła dokument do Biura.

 

Koszty (dokumenty zakupu)

Zakładka umożliwia rozpisanie przychodu z faktury zakupu na kilka pozycji na miejsca powstawania kosztów (MPK), rodzaj kosztów (RK) oraz określenie podziału kwoty VAT.

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_21

Otwiera okno dodawania nowej pozycji.


btn_bro_22

Otwiera okno edycji wybranej pozycji.


btn_bro_23

Usuwa wybraną pozycję.


btn_bro_54

Umożliwia ustawienie rodzaju kosztów dla wielu pozycji.


btn_bro_24

Wczytuje ponownie listę.

 

Zapisy z podzielonym VAT >>

 

Przychody (dokumenty sprzedaży)

Zakładka umożliwia rozpisanie poszczególnych pozycji faktury sprzedaży na rodzaje przychodów (RP).

 

W oknie dodawani pozycji przychodu pole wartość netto uzupełnia się automatycznie pełną wartością faktury. Kwotę można rozbić, a przy dodawaniu drugiej pozycji uzupełni się pozostała kwota z wartości faktury.

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_21

Otwiera okno dodawania nowej pozycji.


btn_bro_22

Otwiera okno edycji wybranej pozycji.


btn_bro_23

Usuwa wybraną pozycję.


btn_bro_24

Wczytuje ponownie listę.

 

Załączniki

Zakładka zarządzania załącznikami dokumentu. Użytkownik może tu dodawać i usuwać pliki załączników.

 

Dokument musi mieć dodany załącznik, aby możliwe było przesłanie go do biura rachunkowego.

 

Załącznik można dodać:

klikając przycisk Dodaj i wskazując plik z dysku,

przeciągając i upuszczając plik w oknie załączników.

 

Menu rozwijane przyciskiem Akcje zawiera:

Oznacz jako treść – oznacza załącznik jako zawierający treść dokumentu.

Utwórz podpis – otwiera okno wyboru pieczęci certyfikatu do podpisu dokumentu.

Sprawdź integralność – weryfikuje autentyczność podpisanego dokumentu.

OCR/eFaktura – wczytuje z załącznika dane faktury mechanizmem rozpoznawania tekstu OCR lub na podstawie dołączonych danych faktury elektronicznej.

Pobierz wszystkie – pobiera na dysk wszystkie załączniki dokumentu (spakowane w jednym archiwum ZIP).

 

Historia

Zakładka prezentuje informacje o zarejestrowanych w serwisie zmianach dokumentu. Domyślnie widok ograniczony jest do zdarzeń głównych, aby zobaczyć więcej zdarzeń:

zaznacz pokazuj zdarzenia otwarcia aby zobaczyć kto i kiedy otwierał dokument.

zaznacz pokazuj historię załączników aby zobaczyć kto i kiedy dodawał/usuwał załączniki.

kliknij Pokaż historię zmian pól aby otworzyć okno prezentujące szczegółowe informacje o zmianach poszczególnych pól dokumentu.

 

Kliknięcie Drukuj umożliwia wydruk aktualnie widocznej historii zmian.

 

Komentarze

Zakładka umożliwia dodanie komentarzy do dokumentu oraz konwersację z innymi użytkownikami. System automatycznie wysyła powiadomienia do klienta/pracownika biura o dodanych komentarzach.

 

img_bro_26

Znajdujący się w górnym rogu przycisk rozwija pole, którego zawartość można przeciągnąć do komentarza w celu utworzenia bezpośredniego odnośnika do okna dokumentu.

 

Znajdujący się na dole okna przycisk btn_bro_48 przełącza wyświetlanie usuniętych wcześniej komentarzy.

 

Księgowe

Zakładka umożliwia przygotowanie i prezentację danych zapisów księgowych dokumentu. Aby utworzyć i wyświetlić zapisy księgowe kliknij przycisk btn_bro_55.

 

Przycisk Edytuj otwiera okno wyboru okresu księgowania dokumentu oraz w poly Numer księgowy w systemie FK (Numer FK) umożliwia uzupełnienie numeru zaksięgowanego dokumentu z systemu finansowo-księgowego.

 

Jeśli zmieniłeś Szczegóły dokumentu, zapisz go, skoryguj rozpisanie Kosztów i kliknij ponownie przycisk Generuj dane księgowe aby zaktualizować utworzone dane księgowań.

Jeśli zmieniłeś Koszty kliknij ponownie przycisk Generuj dane księgowe aby zaktualizować utworzone dane księgowań.

 

Przycisk Odśwież wczytuje ponownie zapisy ale nie powoduje ich przeliczenia jeśli dokument lub rozpisanie kosztów zostało zmienione.

 

Panel Obieg Dokumentów

Wysunięty z prawej strony okna panel obiegu dokumentów prezentuje dostępne akcje.

 

img_bro_34