Przelewy > Okno Polecenie przelewu / Zleć e-Przelew

Drukuj

Okno Polecenie przelewu / Zleć e-Przelew

Symfonia umożliwia wystawianie poleceń przelewów, zarówno elektronicznych jak i sporządzania druków do różnych podmiotów (np. kontrahentów, urzędów skarbowych) oraz osób indywidualnych (np. pracowników). Wystawianie poleceń przelewów odbywa się w oparciu o dane wprowadzone do kartotek systemowych.

Polecenie przelewu elektronicznego można również użyć do przelania środków pomiędzy własnymi rachunkami firmowymi.

 

Obie formy przelewów mogą być sporządzane jako pojedyncze lub zbiorcze (np. do wielu kontrahentów i/lub uwzględniające rozliczenie wielu transakcji).

 

Przelew pojedynczy można sporządzić w:

w oknie Dokumenty,

w oknie Rozrachunki – wówczas wszystkie dane potrzebne do uzyskania przelewu wypełniane są automatycznie

Przelew zbiorczy można wystawić wyłącznie w oknie Rozrachunki.

 

Rozrachunki, z których zostały wystawione polecenia e-Przelewu, są oznaczane w kolumnie e-P na liście w oknie Rozrachunków ikonką ikon_e_P.

Jeżeli polecenie przelewu zostanie usunięte z repozytorium dokumentów, to ikonka oznaczająca e-Przelew zostanie usunięta z listy w oknie Rozrachunki dopiero po przeładowaniu okna.

Wskazanie ikonki powoduje otwarcie okna polecenia przelewu w oknie repozytorium dokumentów. W oknie tym widoczne są szczegóły przelewu, można też wykonać akceptację, wysłać przelew, bądź go odrzucić lub usunąć.

 

Elementy okna Polecenie przelewu / Zleć e-Przelew:

Dłużnik

Podajesz dane swojej firmy. Po wybraniu przycisku Konto Ma możesz wskazać w oknie z planem kont numer konta, z którego będzie pochodzić przelewana kwota. Numer konta możesz także wpisać bezpośrednio do pola edycyjnego. Zawartość pola Dłużnik jest pobierana z informacji o firmie przy kolejnym otwarciu okna, tu nie można go zmienić. Wybierając przycisk Bank przełączasz się do okna kartoteki rachunków bankowych Twojej firmy. Po wskazaniu numeru rachunku i nazwy banku wybierz przycisk Użyj. Stosowne informacje zastaną automatycznie umieszczone w polach okna. Dane te, oczywiście jeśli je pamiętasz, możesz wpisać bezpośrednio do pól. Wprowadzone dane są zapamiętywane przez system – każde kolejne wejście do tego pola powoduje odtworzenie poprzednio wprowadzonego tekstu.

 

Wierzyciel

Możesz skompletować dane firmy, na rzecz której wystawiasz polecenie przelewu. Po wybraniu przycisku Konto Wn wskazujesz numer konta wierzyciela. Sekwencja przycisków Kontrahent, Urząd i Pracownik umożliwia przełączanie do okien stosownych kartotek. Po wybraniu danych wierzyciela i kolejno przycisku Użyj akcja wprowadzania przenosi się ponownie do okna określania danych do wystawiania polecenia przelewu. Jako bank wierzyciela zostanie przepisany numer rachunku bankowego, wpisany w wybranej kartotece. Z kartoteki przepisany zostanie także adres wierzyciela. Tu także wszystkie dane możesz wprowadzić bezpośrednio do pól edycyjnych.

 

Możliwe jest dowolne dzielenie wpisanego tekstu adresu na kilka linii umieszczanych na wydruku. Jeśli chcesz wskazać własny sposób łamania tekstu, umieść dwa znaki „##" w miejscu przejścia do nowej linii.

 

Jeśli dla kontrahenta wprowadzono wiele kont bankowych wtedy wyświetlany jest dialog wyboru konta kontrahenta do przelewu.

 

Mechanizm podzielonej płatności (tylko e‑Przelewy)

Gdy zaznaczone przelew zostanie przygotowany z mechanizmem podzielonej płatności (mechanizm stosowany w przelewach z VAT, rozdzielający podatek VAT i wartość netto na oddzielne rachunki bankowe). Przelewy tego typu wymagają uzupełnienia dodatkowych pól:

Kwota VAT – kwota podatku VAT wynikająca z faktury,

NIP –  numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę,

Numer faktury – numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność.

 

Na zakładce Inne w oknie kontrahenta dostępne jest ustawienie Zlecanie przelewów MPP umożliwiające zablokowanie kontrahentowi wystawiania przelewów z mechanizmem podzielonej płatności.

 

Data

System podpowiada dzisiejszą datę systemową. W przypadku sporządzania polecenia przelewu pole to może być puste, wówczas datę będziesz mógł wpisać ręcznie po wydrukowaniu przelewu.

Natomiast w przypadku e-Przelewu pole zostaje wypełnione automatycznie. Jeżeli data zostanie usunięta, wówczas przelew będzie posiadał na liście dokumentów w repozytorium dokumentów datę bieżącą.

 

Jeżeli użytkownik pracuje z przestawioną datą systemową, wówczas system nie pozwoli na wystawienie e-Przelewu z datą wsteczną. Program wyświetli komunikat Data realizacji przelewu o stanie "Do akceptacji/Do wysłania" nie może być w przeszłości.

 

Kwota

Umieszczasz kwotę, na jaką jest wystawiany przelew.

W przypadku rozrachunków walutowych oznaczona jest waluta rozrachunku i dostępne jest pole kursu. Kliknięcie B_DOWN2 w polu kursu przenosi do okna kartoteki Kursy walut.

 

To czy w dokumencie zostanie wykorzystany kurs Zakupu, Sprzedaży czy Średni zależy od tego, w której kolumnie znajduje się kursor w momencie zatwierdzenia wyboru kursu poprzez dwuklik na pozycji listy lub kliknięcie przycisku Użyj.

 

Tytułem

Podajesz taki opis, jaki zostanie umieszczony na drukowanym blankiecie. W opuszczanym polu listy możesz wybrać spośród wszystkich nazw zdefiniowanych szablonów wydruku przelewów ten, który będzie obowiązywał. Ostatnio wybrana nazwa raportu jest zapamiętywana i odtwarzana przy wystawianiu kolejnych przelewów. Masz możliwość definiowania własnych raportów drukujących polecenia przelewu przykładowo na szerokiej składance

 

Z rozwijanej listy wybierz rodzaj polecenia przelewu (Polecenie przelewu lub Polecenie przelewu do US). Jeżeli wybierzesz Polecenie przelewu wybranie przycisku Sporządź spowoduje otwarcie okna Polecenie przelewu, w którym możesz określić wygląd polecenia przelewu. Jeżeli wybierzesz Polecenie przelewu do US wybranie przycisku Sporządź spowoduje otwarcie okna Polecenie przelewu do US.

 

Wprowadź dokument do bufora

Umożliwia wprowadzenie do bufora dokumentu przeksięgowującego kwotę przelewu na wskazane konta.

 

Po sporządzeniu raportu zamknij okno

 

Przyciski poleceń:

Sporządź – jeżeli sporządzane jest polecenie przelewu

Wystaw – jeżeli sporządzane jest polecenie przelewu elektronicznego.

 

Polecenia te powodują przejście do okna ustawień:

jeżeli wybrano Polecenie przelewu wybranie przycisku Sporządź spowoduje otwarcie okna ustawień Polecenie przelewu.

jeżeli wybrano Polecenie przelewu do US wybranie przycisku Sporządź spowoduje otwarcie okna ustawień Polecenie przelewu do US.

jeżeli wybrano Zleć e-Przelew wybranie przycisku Wystaw spowoduje wystawienie przelewu. Przelew może zostać wprowadzony do bufora w postaci dokumentu prostego. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Wprowadź dokument do bufora.

jeżeli wybrano Zleć e-Przelew / Polecenie przelewu do US wybranie przycisku Wystaw spowoduje otwarcie okna ustawień elektronicznego Polecenia przelewu do US.

 

Anuluj – odwołuje wprowadzanie danych do tworzenia polecenia przelewu.

W celu wydrukowania sporządzonego przelewu wybierz Drukowanie z menu Firma lub z paska nawigacji.

 

Zobacz także:

Aby wystawić polecenie pojedynczego przelewu elektronicznego

Aby wystawić polecenie zbiorczego przelewu elektronicznego

Aby wystawić pojedynczy druk polecenia przelewu

Aby wystawić zbiorczy druk polecenia przelewu

Okno Plan kont

Przelewy