Jak to zrobić? > Wystawianie pojedynczego polecenia przelewu

Drukuj

Wystawianie pojedynczego polecenia przelewu

Przelewy można wystawiać:

po wybraniu z paska nawigacji Dokumenty [Ctrl+1] > Przelewy > Wydruk przelewu. W otwartym oknie możesz wpisać ręcznie dane do poszczególnych pól bądź wykorzystać dane wprowadzone wcześniej.

w oknie, w którym prezentowana jest lista rozrachunków. Przelew można sporządzić tylko dla zobowiązań nierozliczonych.

Wybierz przycisk Przelew na dole okna i zdecyduj, czy wystawisz przelew pojedynczy czy zbiorczy.

 

Przy przelewach zbiorczych użytkownik nie może edytować poszczególnych pól, są one wypełniane zgodnie z danymi wprowadzonymi wcześniej. W oknie Zbiorcze polecenie przelewu należy podać konto bankowe firmy, która wystawia przelew (można wykorzystać dane z kartoteki Rachunki bankowe), konto księgowe, datę przelewu i rodzaj dokumentu przeksięgowującego kwotę przelewu. W polu Tytułem: zapłata za na wydruku pojawi się wartość pola Nr dokumentu, podana przy wprowadzaniu dokumentu.

Przelewy zbiorcze mogą być wystawiane dla wszystkich transakcji nierozliczonych z listy, dla wybranych transakcji (oznaczonych znakiem V w skrajnej lewej kolumnie tabeli) bądź dla pojedynczej transakcji.

Po wystawieniu przelewu zbiorczego w buforze zostanie umieszczony wyciąg bankowy, dokumentujący wykonanie operacji. Stan rozrachunków zostanie zmodyfikowany (aby obejrzeć aktualny, należy ponownie stworzyć listę rozrachunków).

 

Przelew pojedynczy

1.Wskaż numery kont, z których i na które będą przelewane kwoty.

2.Wypełnij informacje o dłużniku i wierzycielu. Wpisz bezpośrednio dane do pól lub wskaż przyciski Kartoteka i wybierz dane z kartotek systemowych.

3.W polu Data program zaproponuje datę dla programu. Możesz ją zmienić wpisując inną datę lub wybierając ją z kalendarza.

4.Podaj kwotę przelewu w polu Kwota i wypełnij pole Tytułem.

5.W opuszczanym polu listy wybierz nazwę zdefiniowanego uprzednio raportu. Zgodnie z tą definicją będziesz później drukować przelew.

6.Wybierz polecenie Sporządź.

7.Wydrukuj polecenie przelewu przy pomocy polecenia Drukowanie z menu Firma lub przycisku Drukowanie z paska nawigacji.