Lista raportów > Grupowy - Spr. fin. i VAT

Drukuj

Grupowy – Spr. fin. i VAT

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Zestawienia > Grupowy – Spr. fin. i VAT.

 

Funkcja

Raport Grupowy – Sprawozdania finansowe i VAT umożliwia przyspieszenie i zestandaryzowanie czynności wykonywania typowych co miesięcznych raportów. Dzięki temu mamy możliwość drukowania kilku wybranych raportów jednocześnie bez konieczności uruchamiania każdego raportu z osobna.

 

W oknie dialogu Grupowe wykonywanie raportów należy określić przedział czasowy, wskazać Okres od i Okres do, który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.  

 

Standardowo w programie dla raportu Grupowy – Sprawozdania finansowe i VAT zdefiniowanych jest pięć grup raportów:

Zestawienie rejestrów VAT

Obroty kont w miesiącu

Wydruk bilansu

Wydruk RZiS

 

Użytkownik może sam definiować grupę wykonywanych raportów, wybierając w menu zakładkowym Raporty > Własne > Definiowanie raportów grupowych wraz wyborem, które parametry będą ukryte i uzupełnianie wartościami domyślnymi, a które będzie można ustawić przed wykonaniem raportu grupowego.

 

Po wykonaniu grupy raportów generowany jest raport z podaniem listy wszystkich uruchomionych raportów składowych wraz z wartościami wszystkich przekazanych do nich parametrów.