Lista raportów > Wydruk bilansu

Drukuj

Wydruk bilansu

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Zestawienia > Wydruk bilansu.

 

Funkcja

Raport służy do drukowania bilansu.

Na wydruku widoczne są wszystkie zdefiniowane dla danego układu pozycje bilansu. W lewej części wydruku prezentowana jest hierarchiczna struktura Aktywów i Pasywów.

W prawej części wydruku w dwóch kolumnach znajdują się kwoty naliczone na podstawie danych umieszczonych na kontach. W pierwszej z nich – początek roku, w drugiej – data przyjęta jako końcowa do sporządzania raportu (która jest definiowana w trakcie wyboru opcji).

 

Opcje

Należy wybrać, wskazując z opuszczanego pola listy umieszczonego w prawej części pola:

Nazwę układu – dla którego ma być sporządzony raport,

Stan na – przyjęty jako końcowy do sporządzenia raportu.

 

Następnie mamy możliwość zaznaczenia opcji, które mają być uwzględnione na wydruku:

 

Uwzględnij zapisy w buforze – umożliwia uwzględnianie na wydruku bilansu zapisów z dokumentów umieszczonych czasowo w buforze. Jeśli pole wyboru będzie wyczyszczone wówczas uwzględnione będą wyłącznie dokumenty zaksięgowane

i/lub

Dolicz Rachunek Zysków i Strat – umożliwia doliczenie do bilansu wyniku finansowego.

 

Przyciski poleceń

OK – wykonuje raport Wydruk bilansu

Anuluj – anuluje wykonywanie raportu i wraca do zakładki Zestawienia

 

Zobacz także:

Definiowanie układu bilansu