Lista raportów > Definiowanie rap. grupowych

Drukuj

Definiowanie rap. grupowych

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Własne > Definiowanie rap. grupowych.

 

Funkcja

Definiowanie raportów grupowych pozwala wskazać wiele pojedynczych raportów do okresowego grupowego uruchomienia z wstępnie wybranymi parametrami. Raz stworzone grupy mogą być później uruchamiane jako oddzielne raporty.

 

Wraz z programem dostarczone są dwie grupy raportów:

Grupowy – Księgi

Grupowy – Spr. fin i VAT

 

Nowe grupy można dodać za pomocą przycisku Dodaj.

 

Po wybraniu przycisków Dodaj lub Zmień w oknie Zestawy raportów otwiera się okno Zestaw raportów grupowych.

Okno umożliwia dodanie grupy raportów i przypisanie do tej grupy wybranych raportów.

Aby dodać nową grupę należy uprzednio przypisać do niej wybrane raporty. Raporty przypisuje się wskazując raport w lewej części okna i wybierając przycisk przypisz_raport. Wybrany raport pojawi się w prawej części okna. Zawsze można usunąć przypisany wcześniej raport do grupy raportów wskazując go w prawej części okna i wybierając przycisk usun_raport. Po przypisaniu wybranych raportów w polu Nazwa grupy należy wpisać nazwę, która będzie identyfikowała daną grupę raportów. Po wybraniu przycisku Zapisz dodana grupa pojawi się w oknie Zestawy raportów oraz będzie dostępna z zakładki wskazanej w polu Nazwa zakładki.

 

Ukrycie parametrów i ustawienie wartości domyślnych

W każdym przypisanym do grupy raporcie można ustalić, czy dodatkowe parametry raportów będą wyświetlane przed przygotowanie raportu zbiorczego, czy też stosowana będzie dla nich wartość domyślna.

 

Okno ustawień parametrów domyślnych otwierane jest po wskazaniu raportu i kliknięciu przycisku Parametry.

 

img_fk_56

 

Otwarte okno zawiera listę wszystkich parametrów wybranego raportu, gdzie pole wyboru z lewej strony określa czy parametr jest ukryty (gdy zaznaczone) oraz z prawej strony wybór domyślnej wartości (gdy ukryty).

 

img_fk_57

 

Elementy okna

Nazwa grupy

Wpisz nazwę grupy raportów, która będzie identyfikowała daną grupę. Pole jest dostępne tylko po wybraniu przycisku Dodaj w oknie Zestawy raportów.

Nazwa zakładki

Z rozwijanej listy wybierz zakładkę, w której ma się znajdować dana grupa raportów. Domyślnie ustawiona jest zakładka Zestawienia.

Wszystkie raporty

Lista zawiera wybrane raporty. W ramach rozwiązań indywidualnych listę tą można uzupełnić o inne raporty użytkownika.

Raporty w grupie

Lista zawiera wybrane raporty z lewej części okna. W każdej chwili listę można powiększyć o kolejny raport wskazując go w lewej części okna i wybierając przycisk przypisz_raport. Listę można również pomniejszyć o wybrany raport, wskazując go w prawej części okna i wybierając przycisk usun_raport

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone w oknie zmiany.

Anuluj – zamyka okno.

Parametry – pozwala ustalić parametry każdego raportu w grupie.