Lista raportów > Wydruk RZiS

Drukuj

Wydruk RZiS

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Zestawienia > Wydruk RZiS.

 

Funkcja

Raport służy do drukowania Rachunku Zysków i Strat.

 

Na wydruku widoczne są wszystkie zdefiniowane dla danego układu pozycje Rachunku Zysków i Strat. W lewej części wydruku prezentowana jest hierarchiczna struktura RZiS.

 

W prawej części wydruku w dwóch kolumnach znajdują się kwoty naliczone na podstawie danych umieszczonych na kontach. W pierwszej z nich – rok ubiegły, w drugiej – data przyjęta jako końcowa do sporządzania raportu (która jest definiowana w trakcie wyboru opcji).

 

Opcje

Należy wybrać, wskazując z opuszczanego pola listy umieszczonego w prawej części pola:

Nazwę układu – dla którego ma być sporządzony raport,

Stan na – przyjęty jako końcowy do sporządzenia raportu.

 

Następnie mamy możliwość zaznaczenia opcji, które mają być uwzględnione na wydruku:

 

Uwzględnij zapisy w buforze – umożliwia uwzględnianie na Wydruku RZiS zapisów z dokumentów umieszczonych czasowo w buforze. Jeśli pole wyboru będzie wyczyszczone, wówczas uwzględnione będą wyłącznie dokumenty zaksięgowane

i/lub

Dolicz kwoty wyks. na "Wynik Finansowy" – umożliwia uwzględnienie w RZiS kwot wyksięgowanych automatycznie z kont wynikowych na konto wyniku finansowego (860), czyli pokazanie wszystkich składników pomimo wyzerowania sald kont wynikowych.

i/lub

Generuj stan na początek roku – umożliwia określenie stanu RZiS na początek roku na podstawie stanu kont w poprzednim roku.

 

Przyciski poleceń

OK – wykonuje raport Wydruk RZiS

Anuluj – anuluje wykonywanie raportu i wraca do zakładki Zestawienia

 

Zobacz także:

Definiowanie układu RZiS