Deklaracje > Zaliczka-CIT

Drukuj

Zaliczka-CIT

Ze względu na wyliczanie zaliczek narastająco w ciągu roku, rekomendujemy rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności zaliczek CIT od stycznia 2023, bądź od nowego roku obrotowego (jeśli jest inny niż rok kalendarzowy).

 

Rejestracja wliczeń zaliczek CIT/K, CIT/M wspiera użytkownika w obliczaniu kwot zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego.

 

Zarejestrowane zaliczki CIT będą później wykorzystane przy wypełnianiu rocznej deklaracji CIT-8.

 

hmtoggle_plus1        Dodawanie nowej deklaracji Zaliczka-CIT

 

Poszczególne pola zawierają dane, które znajdą się na wydruku w odpowiednich polach deklaracji sformatowanych zgodnie z obowiązującym wzorem. Układ pól w oknie odbiega od wzoru dla ułatwienia ich edycji.

hmtoggle_plus1        Opis okna

 

Akademia Symfonii

Kurs - Zaliczki na podatek w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Informacje o formularzu

Zaliczki CIT wyliczane są na podstawie danych zarejestrowanych w programie z uwzględnieniem narastająco zaliczek CIT wyliczonych za poprzednie okresy.

 

Dla poprawnego naliczenia należy zachować kolejność generowania zaliczek CIT.

 

Kwoty z kolumny Kapitałowe pomniejszają wartości z kolumny Pozostałe. Szczegóły sposobu wyliczenia pól można sprawdzić włączając podgląd formuł wyliczeniowych (Operacje > Pokaż formuły pól obliczeniowych).

 

B. Wyliczenia wstępne - wynik finansowy BRUTTO

W sekcji B. znajduje się wyliczenie wyniku finansowego brutto od którego prowadzone są wyliczenia w kolejnych sekcjach.

 

Kliknięcie Operacje > Rachunek zysków i strat otwiera okno RZiS związanego z wyliczeniami prezentowanego wyniku finansowego brutto.

 

C. Korekta o przychody i koszty niepodatkowe - różnice trwałe

Sekcja C. prezentuje wynik przychodów i kosztów z kont niepodatkowych.

 

Kliknięcie Operacje > Konta niepodatkowe otwiera okno Konta niepodatkowe, gdzie można sprawdzić zapisy kont oznaczonych jako niepodatkowe.

 

D. Korekta o przychody i koszty -  różnice przejściowe

W tej sekcji prezentowane są kwoty wynikające z zarejestrowanych wpisów EDP w kategoriach:

Przychody przejściowe +

Koszty przejściowe +

Przychody przejściowe -

Koszty przejściowe -

 

Skrót klawiszowy Lewy Alt + Strzałka w dół w polu kwoty, otwiera okno dodawania wpisów w EDP.

 

E. Korekta o inne odliczenia

W tej sekcji prezentowane są kwoty wynikające z zarejestrowanych wpisów EDP w kategoriach:

Przychody +

Koszty +

Przychody -

Koszty -

 

Skrót klawiszowy Lewy Alt + Strzałka w dół w polu kwoty, otwiera okno dodawania wpisów w EDP.

 

W polu Opis można wprowadzić własną informację np. wyjaśniającą okoliczności korekty.

 

img_fk_195

 

Pole opisu pełni wyłącznie funkcję informacyjną dla użytkownika.

 

F.  Korekta o różnice kursowe (funkcjonalność RKP)

W tej sekcji prezentowane są kwoty wynikające z zarejestrowanych wpisów EDP w kategoriach:

Różnice kursowe wynikowe od przychodów

Różnice kursowe wynikowe od kosztów

Różnice kursowe podatkowe od przychodów

Różnice kursowe podatkowe od kosztów

Różnice kursowe bilansowe od przychodów

Różnice kursowe bilansowe od kosztów

Różnice kursowe podatkowe dodatnie

Różnice kursowe podatkowe ujemne

 

G. Korekta o odliczoną stratę z lat ubiegłych

Sekcja G. prezentuje wartość odliczonej straty na podstawie wpisów EDP w kategorii Odliczona strata z lat ubiegłych.

 

Skrót klawiszowy Lewy Alt + Strzałka w dół w polu kwoty, otwiera okno dodawania wpisów w EDP.

 

H. Podstawa opodatkowania

Sekcja zawiera wyliczona kwotę podstawy opodatkowania i straty. Wyliczenie wykonywane jest na podstawie danych z wcześniejszych sekcji formularza.

 

I. Korekta o złe długi

Informacje w tej sekcji prezentowane są na podstawie ewidencjonowanych w programie danych związanych z obsługą Ulgi na złe długi CIT.

 

Aby w tej sekcji uwzględnione zostały aktualne dane przejdź do okna Ulga na złe długi CIT\PIT, sprawdź stan złych długów, wygeneruj odpowiednie wpisy EDP i Oblicz (przelicz) ponownie formularz zaliczki CIT.

 

Nie zalecane jest ręczne dodawanie wpisów EDP w kategoriach ulgi CIT/PIT.

 

J. Wyliczenie zaliczki

W zaznaczonym zielonym kolorem polu Zaliczka zapłacona za wyliczony miesiąc należy samodzielnie wprowadzić faktyczną kwotę zapłaconej zaliczki na podatek za dany miesiąc.

W pozycji Zaliczka do zapłaty prezentowana jest kwota zaliczki do zapłaty na podstawie aktualnych wyliczeń również z uwzględnieniem zaliczek niezapłaconych w miesiącach ubiegłych.

 

Wpisana tu kwota zapłaconej zaliczki zostanie przepisana do odpowiedniego pola w sekcji K. w kolumnie Zapłacone.

 

K. Zaliczki zapłacone w miesiącach

Sekcja zawiera podsumowanie zapłaconych zaliczek w poszczególnych miesiącach oraz wyliczenie kwoty ew. nadpłaty/niedopłaty (z uwzględnieniem zaliczki za wyliczony miesiąc).

 

W kolumnie Wyliczone prezentowana jest obliczona kwota zaliczki za dany miesiąc.

 

Księgowanie zaliczki na podatek

Księgowanie zaliczki na podatek użytkownik powinien wykonać samodzielnie, wprowadzając dokument prosty.

 

Formuły pól obliczeniowych:

Wszystkie formuły należy budować zgodnie ze składnią języka AmBasic.

Informacja na temat funkcji podatkowych znajduje się na stronie Funkcje podatkowe.

 

Zobacz także:

Edytor formuł okna deklaracji