Funkcje modułu Produkcja > Przesunięcie magazynowe

Drukuj

Przesunięcie magazynowe

Funkcja ta pozwala na zbiorcze przesunięcie surowców z magazynu źródłowego na magazyn produkcji w toku. Aby skorzystać z tej funkcji wybiera się grupę Zlecenia > Przesunięcie MM.

img_95

 

Na powyższym ekranie należy wskazać magazyn źródłowy, następnie wybrać przycisk Skalkuluj pozycje zleceń, co spowoduje wyszukanie wszystkich zleceń, na których znajdują się pozycje z wybranego magazynu źródłowego. W poszczególnych kolumnach prezentowane są następujące informacje:

kod pozycji materiału lub surowca,

ilość danego materiału lub surowca przypisana do zleceń,

ilość znajdująca się na magazynie w toku,

ilość znajdująca się w produkcji,

łączna ilość w magazynach,

dostępna ilość w magazynach,

ilość w wybranym magazynie.

 

Aby wykonać operację przesunięcia magazynowego należy:

odszukać dany składnik w magazynie,

w kolumnie Do przesunięcia wpisać potrzebną ilość materiału lub surowca, jaka ma zostać przeniesiona do wskazanego magazynu docelowego produkcji w toku. Użycie przycisku Wypełnij ilość spowoduje, że ilość potrzebnego surowca zostanie wypełniona automatycznie, zgodnie z widocznym zapotrzebowaniem.

 

Przy integracji OLE Automation istnieje możliwość wybrania dostaw z których ma być przesunięty surowiec. Aby to zrobić w polu ilość należy wybrać strzałkę, która wyświetli możliwe dostawy

img_190

 

Pole pozycji, dla której zostały wybrane dostawy w polu Do przesunięcia zaświeci się na zielono.

img_191

 

 

wybrać przycisk Wygeneruj MM.

 

Po wybraniu przycisku Wygeneruj MM pojawi się zapytanie o zatwierdzenie operacji. Pozytywny wynik jest komunikowany: Dokument został utwrzony pomyślnie. W programie handlowym zostanie wygenerowany dokument przesunięć MM (bufor magazynowy).

img_96

 

Aby przesunięcia były możliwe musi być wskazany magazyn: Magazyn produkcji w toku (Ustawienia główne > Magazyn).

 

Dostępne przyciski z okna przesunięć magazynowych:

Skalkuluj pozycje zleceń – wyszukanie wszystkich zleceń, na których znajdują się pozycje z wybranego magazynu źródłowego,

Wypełnij ilość – użycie przycisku wypełnia brakujące ilości w kolumnie „Do przesunięcia”,

Wygeneruj MM – generowanie dokumentu przesunięć magazynowych w module Symfonia ERP Handel,

Dokumenty w buforze (dokumenty oczekujące) – lista oczekujących na wystawienie pozycji magazynowych. Najczęściej znajdują się tu pozycje, dla których nie została jeszcze uruchomiona procedura OnTimer. Przy integracji OLE Automation lista powinna być pusta.