Aplikacja mobilna > Zamówienia > Ekran towarów

Drukuj

Ekran towarów

Podczas tworzenia nowego pustego zamówienia ten ekran jest pusty, nie zawiera żadnych towarów. Poniżej znajduje się tylko podsumowanie kwot (suma netto i brutto). W celu dodania towarów należy kliknąć na przycisk „+”.

 

image69

 

Użytkownikowi zostanie zaprezentowany ekran towarów.

 

imgmh307

 

Każda z pozycji listy zawiera informacje o towarze takie jak: kod, nazwa, stan (w zależności od ustawień – magazynowy lub handlowy) oraz jednostka miary towaru. Stany wyświetlane są na podstawie ostatniej synchronizacji danych. Informacja o ostatniej synchronizacji znajduje się powyżej listy towarów, zaś obok widoczny jest przycisk synchronizacji, klikając na niego możliwa jest ponowna synchronizacja.

 

Prezentowany na liście stan towaru może się różnić również w zależności od konfiguracji ustawień modułu Mobilny handel w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, zarówno prezentowany przy towarze stan, jak i szczegóły towaru mogą się różnić.

 

Poniżej przedstawiono poszczególne zależności przy wyborze opcji ustawienia Zakładanie rezerwacji (zamówienia):

1.Ustawienie Zakładaj rezerwacje na domyślnym magazynie – prezentacja stanu z domyślnego magazynu (użytkownika lub globalnego, jeśli użytkownik nie ma ustawionego domyślnego magazynu).
Ustawienie Rezerwacja ilościowa automatyczna lub Rezerwacja ilościowa ręczna umożliwia zakładanie rezerwacji ze wskazaniem w aplikacji tylko domyślnego magazynu.
Ustawienie zakładania rezerwacji na domyślnym magazynie Ze wskazaniem dostaw automatycznie lub Ze wskazaniem dostaw ręcznie umożliwia wskazanie w aplikacji tylko dostaw z domyślnego magazynu.

2.Ustawienie Zakładaj rezerwacje wg hierarchii – prezentacja sumy stanów z magazynów w hierarchii (użytkownika lub globalnej, jeśli użytkownik nie ma ustawionej własnej hierarchii).
Ustawienie Rezerwacja ilościowa automatyczna lub Rezerwacja ilościowa ręczna umożliwia zakładanie rezerwacji ze wskazaniem w aplikacji magazynów zaznaczonych w hierarchii.
Ustawienie zakładania rezerwacji wg hierarchii Ze wskazaniem dostaw automatycznie lub Ze wskazaniem dostaw ręcznie umożliwia wskazanie w aplikacji dostaw z magazynów zaznaczonych w hierarchii.

3.Ustawienie Nie zakładaj rezerwacji – prezentacja sumy stanów z magazynów w hierarchii (użytkownika lub globalnej, jeśli użytkownik nie ma ustawionej własnej hierarchii).

 

Przy każdym towarze widoczny jest również odpowiadający mu obraz (jeśli został dodany w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel  – kartoteka Obrazy towarów) – klikając na obrazek, zostanie on wyświetlony w większym formacie.

 

W zależności od ustawień dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel na liście towarów mogą wyświetlać się również wymiary towarów.

 

imgmh308

 

Produkty i usługi są wyświetlane na ekranie według kategorii – powyżej listy towarów znajduje się pole z listą rozwijaną prezentującą kategorie. Po kliknięciu na pole ukaże się lista wszystkich kategorii (lista kategorii zdefiniowanych jako elementy słownika mh Kategoria towaru), do których użytkownik ma nadany dostęp (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni > Uprawnienia do kategorii towarów). Wskazanie danej kategorii spowoduje, iż na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie towary do niej przypisane. Towar, który nie ma uzupełnionego wymiaru mh Kategoria, ale ma ustawiony wymiar mh Mobilny Handel automatycznie przypisywany jest do kategorii Brak kategorii. W kategorii Usługi wyświetlane są wszystkie towary o typie usługa bez względu na kategorię wskazaną w wymiarze mh Kategoria (również usługi, które nie mają przypisanej kategorii).  

 

image71

 

Handlowiec ma możliwość wyszukiwania towarów również za pomocą filtra. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik może ustawić parametry filtrowania.

 

imgmh598

 

W oknie filtra możliwe jest sortowanie towarów po wybranych parametrach, kolejności ustawionej na poszczególnych towarach i kategoriach towarów oraz filtrowanie towarów po wymiarach (więcej informacji: Filtrowanie towarów).

 

imgmh599

 

Handlowiec z poziomu ekranu towarów ma możliwość podglądu szczegółów towaru. Po kliknięciu w kafelek towaru na ekranie wyświetli się okno akcji. Więcej informacji: Towary.

 

imgmh600

 

Aby dodać towar do zamówienia należy podać jego ilość wpisując ją w pole Ilość.

 

W zależności od wybranej opcji weryfikacji stanów handlowych lub magazynowych podczas próby dodania ilości towaru ponad stan pojawi się odpowiedni komunikat z informacją o dostępnej ilości towaru, której nie można przekroczyć. Brak weryfikacji oznacza możliwość wystawienia dokumentu na towar w ilości większej niż znajduje się obecnie w magazynach.

 

imgmh601

 

Sposób weryfikacji stanów ustalany jest:

w polach własnych towaru poprzez wymiar mh Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach; użytkownik ma do wyboru: nie weryfikuj, stan handlowy lub stan magazynowy;

 

imgmh602

 

w słowniku mh Kategoria towaru poprzez atrybut Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach; użytkownik ma do wyboru: 0 - nie weryfikuj, 1 - stan magazynowy lub 2 - stan handlowy;

 

imgmh603

 

poprzez ustawienie globalne Weryfikacja stanu na zamówieniach; użytkownik ma do wyboru: brak weryfikacji, stan handlowy lub stan magazynowy (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny handel).

 

W przypadku weryfikacji stanów handlowych lub magazynowych w pierwszej kolejności brane są pod uwagę ustawienia wymiarów na formatce towaru. Jeśli na towarze wybrana jest opcja Nie weryfikuj lub nie została wskazana żadna opcja, a towar ma przypisaną kategorię, pod uwagę brane są ustawienia atrybutów tej kategorii w słowniku mh Kategoria towaru. W przypadku, gdy towar nie ma przypisanej kategorii lub na niej również nie została wybrana opcja weryfikacji stanu handlowego/magazynowego pod uwagę brane są ustawienia globalne modułu.

 

W celu ułatwienia sprzedaży towarów w opakowaniach zbiorczych możliwe jest ustawienie odpowiednich przeliczników na towarach.

Na formatce towaru w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce Pola własne (na klasycznym oknie zakładka Wymiary) należy ustawić jednostkę opakowania zbiorczego (wymiar mh Jednostka opakowania zbiorczego) oraz jego przelicznik do jednostki ewidencyjnej (wymiar mh Przelicznik opakowania zbiorczego).

 

imgmh604

 

Możliwe jest również ustawienie dodatkowych jednostek miary oraz ich przeliczników do jednostki ewidencyjnej w zakładce Jednostki miary (na klasycznym oknie zakładka Inne).

 

imgmh605

 

Składanie zamówień z aplikacji mobilnej odbywa się w oparciu o wybrane ustawienie przelicznika dla opakowania zbiorczego (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia - Mobilny Handel).

 

imgmh606

 

Handlowiec podczas składania zamówienia wprowadza ilość w jednostce opakowania zbiorczego, a aplikacja sama przelicza ilość do jednostki ewidencyjnej. Handlowiec może również od razu podać ilość w jednostce ewidencyjnej, w wyniku czego nastąpi jej przeliczenie do jednostki opakowania zbiorczego.

 

imgmh607

 

Sekcja dotycząca ceny różni się w zależności od tego, czy ustawieniach modułu Mobilny Handel zostało włączone ustawienie Wirtualne cenniki kontrahentów.

 

Jeśli ustawienie nie zostało włączone – w polu Cena wyświetla się cena towaru wyliczona według schematu wyliczania cen (więcej informacji: Schemat wyliczania cen), a poniżej prezentowana jest wartość towaru obliczona na podstawie wprowadzonej ceny.

 

Jeśli jednak opcja wirtualnych cenników została włączona – na ekranie towarów poza aktualną ceną towaru (edytowalną), prezentowana jest również poprzednia cena czyli cena sprzedaży z ostatniej faktury wystawionej dla danego kontrahenta (w formie podglądu):

Poprzednia cena pobierana jest z pozycji dokumentu sprzedaży (tabela hm.dp w bazie danych) i sortowana po dacie z pozycji (kolumna data w tabeli hm.dp);

Aktualna cena towaru jest obliczana na podstawie schematu wyliczania cen (więcej informacji: Schemat wyliczania cen).

 

Jeśli na poprzednim ekranie w polu Cennik wybrano cennik kontrahenta, cena zostanie pobrana na podstawie ostatnio wystawionego dokumentu sprzedaży dla danego kontrahenta zawierającej dany towar. Użytkownik ma oczywiście możliwość podania ceny wyższej, bądź niższej.

 

Po wprowadzeniu ilości towaru, obliczana jest odpowiednio jego wartość – aplikacja prezentuje zarówno wartość obliczoną na podstawie aktualnie wprowadzonej ceny, jak i wartość według ceny z ostatniej faktury kontrahenta.

 

imgmh608

 

Należy także pamiętać, że w sytuacji, gdy podana cena przekroczy cenę minimalną, handlowiec musi uzasadnić dlaczego sprzedał towar po niższej cenie. W tym celu ukaże się pole Powód, w które handlowiec powinien wpisać powód sprzedaży towaru po niższej cenie. Można wybrać powód z listy rozwijanej lub wpisać go ręcznie wybierając Indywidualny powód. Lista zawiera elementy słownika mh Powody cen poniżej minimalnych. Po wybraniu powodu z listy, zamówienie zostanie wysłane na maila przypisanego do danego powodu przekroczenia ceny minimalnej w celu zatwierdzenia lub odrzucenia zamówienia. Więcej informacji: Wysyłka zamówienia do akceptacji z powodami cen poniżej minimalnych.

 

imgmh609

 

Po wpisaniu ilości oraz ceny zaznaczony zostanie znacznik widoczny przy kodzie towaru (towar zostanie dodany do zamówienia), zaś usunięcie jednego z dwóch pól (cena, wartość) spowoduje odznaczenie znacznika.

 

imgmh610

 

Aby zatwierdzić dodanie towarów należy wybrać przycisk Dodaj. Towary zostaną dodane do zamówienia.

 

W przypadku, gdy handlowiec doda do zamówienia ponownie ten sam towar, na ekranie wyświetli się pytanie o dodanie ilości do istniejących już pozycji na dokumencie (przy włączonym ustawieniu Blokuj możliwość sprzedaży towaru w wielu pozycjach). Kliknięcie przycisku TAK spowoduje zwiększenie liczby dodanych towarów do zamówienia. Przycisk NIE powoduje zamknięcie okna bez zwiększania ilości towaru.

 

imgmh611

 

imgmh612

 

Towary na liście wyświetlane są w kolejności w jakiej zostały dodane.

 

Możliwe jest również sortowanie pozycji towarów według kolejności ustawionej na towarze i kategorii towaru po włączeniu opcji Sortuj pozycje na dokumencie w ustawieniach modułu Symfonia Mobilny Handel (Ustawienia>Rozwiązania dodatkowe> Ustawienia - Mobilny Handel). Towary, które w kartotece towaru maja uzupełniony wymiar mh Kategoria zostaną wówczas posortowane według atrybutu Kolejność zdefiniowanego w słowniku mh Kategoria towaru a następnie w obrębie jednej kategorii według wymiaru mh Kolejność.

 

imgmh613

 

imgmh614

 

imgmh615

 

Aby usunąć dany towar z listy należy skorzystać z przycisku imgmh616. Z poziomu listy dodanych do zamówienia towarów istnieje możliwość dodania kolejnych towarów klikając ponownie przycisk „+” oraz ustawienia akcji marketingowej dla wybranych towarów (więcej informacji: Ustawianie akcji marketingowych).

 

Jeżeli wartość towarów dodanych do zamówienia przekracza wartość obsługiwaną przez WebAPI, po wybraniu przycisku Dalej zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

 

imgmh617