Stosunek pracy > Rozwiązanie umowy o pracę

Drukuj

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązując umowę z pracownikiem możesz wybrać jedno ze zdarzeń:

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym wypowiedzeniem

Wygaśnięcie umowy o pracę

 

Ze zdarzeniami rozwiązania umowy o pracę związane są operacje, automatycznie wykonywane po zatwierdzeniu zdarzenia. Ich lista znajduje się na zakładce Akcje okna zdarzenia.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

 

Aby zrealizować zdarzenie Rozwiązanie umowy o pracę

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W kolejnych oknach:

1.Edycja elementu kadrowego „Rozwiązanie umowy o pracę / Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę / Wygaśnięcie umowy o pracę" – uzupełnij dane związane z rozwiązaniem umowy.

2.Edycja elementu kadrowego “Wypłata ekwiwalentu za urlop?” – wybierz TAK lub NIE dla wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

3.Rozwiązanie umowy o pracę / Porozumienie o rozwiązaniu Umowy o Pracę / Wygaśnięcie umowy o pracę – możesz ustawić parametry wydruku raportu, a następnie wydrukować dokument. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwia przygotowania własnego formularza karty w programie MS Word.

 

Kolejne etapy rozwiązania umowy o pracę to realizacja zdarzeń wstawionych do kalendarza: Ekwiwalent za urlop (jeśli wybrano wypłatę ekwiwalentu) oraz Rozwiązanie stosunku pracy.

 

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

 

Rozwiązanie umowy o pracę Ekwiwalent za urlop