Informacje podstawowe > Rozliczanie wynagrodzeń

Drukuj

Rozliczanie wynagrodzeń

W okresach płacowych

W każdej firmie praca rozliczana jest za okresy wynikające z regulaminu. Pod koniec każdego okresu rozliczeniowego przygotowywane są listy płac, polecenia przelewu i inne dokumenty związane z wynagrodzeniami pracowników. Odpowiednikiem okresów rozliczeniowych są tworzone przez użytkowników okresy płacowe. Przed wydrukowaniem listy płac, wysłaniem raportów i sprawozdań należy wykonać operację zamknięcia okresu. Polega ona na obliczeniu, a następnie zatwierdzeniu wartości wszystkich elementów płacowych zawartych w systemach wynagrodzeń poszczególnych pracowników. Obliczane są też globalne wartości elementów systemu wynagrodzeń firmy. Zatwierdzone wartości są zapisywane na stałe w bazie danych. Można je ponownie przeliczyć dopiero po ewentualnym otwarciu okresu płacowego.

 

Rozliczenie wszystkich elementów wynagrodzeń pracownika może wymagać utworzenia kilku okresów różnego typu. Zwykle tworzy się jeden okres podstawowy, w którym rozliczana jest pensja zasadnicza (w uzasadnionych przypadkach można utworzyć więcej niż jeden okres podstawowy dla okresu płacowego). Dodatkowo można utworzyć kilka okresów pomocniczych, w których rozlicza się, na przykład, umowy cywilnoprawne.

 

Do wyboru są dwa rodzaje okresów podstawowych:

Podstawowy – obejmujący wszystkie wzorce niezawarte w innych szablonach w danej firmie. Jest przeznaczony dla wielu typów wynagrodzeń w firmie, wypłacanych w różnych terminach.

Podstawowy pełny – obejmujący wszystkie wzorce rozliczane w danej firmie (również te rozliczane w innych okresach). Przeznaczony dla firm, które mają prostszy system wynagrodzeń i wypłaty różnych typów wynagrodzeń są wykonywane raczej razem z wynagrodzeniami z Umów o pracę.

Niebieska flaga flag_bb przy nazwie szablonu listy płac oznacza, że lista wzorców jest tworzona w momencie użycia danego szablonu. Okresy pomocnicze to takie, które wykorzystują jeden z szablonów list płac i rozliczają tylko wzorce przypisane do tego szablonu.

 

W programie można pracować jednocześnie z wieloma okresami podstawowymi i pomocniczymi. Posiadanie wielu okresów pozwala na zaplanowanie wynagrodzeń w firmie w dowolnym przedziale czasu. Należy jednak pamiętać, aby systematyczne zamykać okresy wraz z naliczaniem wynagrodzeń za bieżący miesiąc, gdyż ma to wpływ na szybkość działania programu.

 

Okres Podstawowy jak również okresy rozliczające: nadgodziny, zasiłki macierzyńskie oraz wychowawcze powinny obejmować cały miesiąc kalendarzowy. W przypadku pozostałych okresów pomocniczych (np: rozliczających umowy cywilnoprawne, nagrody lub premie) jeśli rozliczenia prowadzone są w kliku terminach wskazane jest podzielenie na krótsze, następujące po sobie okresy.

 

Naliczanie okresów

 

W listach płac

Lista płac działają w oparciu o okresy płacowe oferują większą elastyczność prowadzenia rozliczeń niż tylko przy wykorzystaniu okresów. Większość rozliczeń da się obsłużyć za pomocą wyłącznie list płac, korzystając z mechanizmu automatycznego tworzenia okresów.

Lista płac tworzona jest na podstawie wynagrodzeń pracowników w przypisanych do niej okresach płacowych. Jeden okres płacowy może być podpięty pod wiele list płac, jak też jedna lista płac może grupować dane z kilku okresów (zgodnych podatkowo - zgodności tej automatycznie pilnuje program). Tym samym wynagrodzenia dla różnych pracowników z jednego okresu płacowego można rozdzielić pomiędzy wiele list płac, jak też zgrupować wynagrodzenia rozliczane w różnych okresach (np. pomocniczych).

Należy przy tym pamiętać że wynagrodzenie pracownika z jednego okresu płacowego może znajdować się tylko na jednej liście płac.

Lista płac w trakcie zamykania pracowników potrafi jednocześnie zamknąć tych pracowników w okresach płacowych. W związku z tym nie ma konieczności oddzielnego zamykania okresów płacowych.

 

Naliczanie listy płac