Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Osoby - Okno 

Drukuj

Okno Osoby

W module Administracja możliwe jest zarządzanie osobami systemu i ich danymi osobowymi. Aby przejść do kartoteki osób, wybiera się w menu Kartoteki opcję Osoby. Okno Osoby służy do wprowadzania i edycji osób funkcjonujących w systemie oraz ewidencji danych wymaganych ustawą dotyczącą ochrony danych osobowych. Okno może pracować w trybach prezentacji i edycji. Tryb edycji pojawia się w trakcie dodawania nowego użytkownika.

 

W oknie Osoby, w części Lista osób prezentowana jest lista osób zarejestrowanych w systemie. Nagłówkami tabeli są dane osoby wprowadzonej do systemu: Imię, Nazwisko, NIP, PESEL, Miejscowość, Użytkownik (status osoby w aplikacji jako użytkownika), Pracownik (status osoby w aplikacji jako pracownika), Osoba kontaktowa (status osoby w aplikacji jako osoby kontaktowej).

 

img_osoby_toolbar

 

W lewej górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie elementami znajdującymi się w oknie:

Dodaj - umożliwia wprowadzanie danych nowej osoby, okno przestawia się w tryb edycji,

Usuń - usuwa wybraną osobę z listy,

Filtr - pozwala filtrować osoby na liście po takich cechach jak: Imię, Drugie imię, Nazwisko, Data urodzenia, Kod, PESEL, NIP, Użytkownik, Pracownik, Osoba kontaktowa kontrahenta.

Kolumny - pozwala wybierać, które kolumny tabeli będą prezentowane w oknie listy osób. Jeżeli pole wyboru będzie zaznaczone, to kolumna związana z tym polem będzie widoczna,

Udostępnienie - otwiera okno, w którym można wprowadzić informacje dotyczące udostępnienia danych osobowych wybranych na liście osób,

Zmiana źródła danych - przycisk otwiera okno grupowej zmiany źródła danych,

Anonimizuj wszystkie dane - uruchamia operację anonimizującą dane osobowe wszystkich osób w systemie (nie obejmuje danych w e-Teczce, deklaracji w Repozytorium Dokumentów oraz danych w Contact Manager). Anonimizacja dotyczy tylko tych danych, dla których upłynął czas przechowywania. Użytkownik wykonujący anonimizację musi mieć nadane prawo Anonimizacja danych osobowych (grupa Wspólne > Prawa w kartotece Pracownicy i Osoby). Aby anonimizacja objęła również dane kadrowe i płacowe programu Symfonia ERP Kadry i Płace użytkownik powinien posiadać prawo Anonimizacja danych kadrowych i płacowych (grupa Kadry i Płace > Uprawnienia ogólne). Anonimizacja danych osobowych >>

Lista anonimizacji - otwiera okno informujące o statusie realizacji zleconych anonimizacji danych osobowych.

Skopiuj do schowka - kopiuje zaznaczenie do schowka systemu Windows,

Szukaj osoby - pole umożliwiające szybkie przeszukiwanie listy osób. Z rozwijanej listy można wybrać obszary, w jakich ma być prowadzone wyszukiwanie (Imię, Drugie imię, Nazwisko, Pesel, NIP, E-mail 1, E-mail 2, WWW, Ulica, Dzielnica, Gmina, Miejscowość, Województwo, Kraj). Można wpisywać dowolne wyrażenia, ponieważ przeszukiwanie następuje w dowolnym miejscu tekstu, a nie tylko od pierwszych liter szukanego wyrazu. Komunikat "Brak rekordów" informuje o braku szukanej osoby.

 

W prawej części okna pojawiają się różne dane, zależne od zakładki wybranej przez użytkownika:

Dane osoby

Informacje

Adres

Dane teleinformatyczne

Udostępnianie danych osobowych

 

Tematy powiązane:

Raport o danych osobowych

Anonimizacja danych osobowych