Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Osoby - okno > Dodawanie i zmiana danych osoby

Drukuj

Dodawanie i zmiana danych osoby

W prawej górnej części zakładki Dane osoby znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie danymi osobowymi wybranej osoby. W panelu można przeglądać, wprowadzać lub zmieniać wprowadzone dane.

 

Przyciski umożliwiające zarządzanie danymi osoby:

Zapisz - zapisuje wprowadzone zmiany,

Anuluj - anuluje wprowadzone zmiany,

Edytuj - okno przechodzi w tryb edycji umożliwiając zmianę danych wybranej osoby,

Udostępnienie - otwiera okno, w którym można wprowadzić informacje dotyczące udostępnienia danych osobowych aktualnie wybranej osoby,

Raport - generuje raport przedstawiający szczegółowe informacje o danych osobowych oraz ich udostępnianiu.

Anonimizuj dane osoby - uruchamia dla wybranej osoby operację anonimizującą jej dane osobowe w systemie (nie obejmuje danych w e-Teczce, deklaracji w Repozytorium Dokumentów oraz danych w Contact Manager). Użytkownik wykonujący anonimizację musi mieć nadane prawo Anonimizacja danych osobowych (grupa Wspólne > Prawa w kartotece Pracownicy i Osoby). Aby anonimizacja objęła również dane kadrowe i płacowe programu Symfonia ERP Kadry i Płace użytkownik powinien posiadać prawo Anonimizacja danych kadrowych i płacowych (grupa Kadry i Płace > Uprawnienia ogólne). Anonimizacja danych osobowych >>  

Operacja anonimizacji jest nieodwracalna.

Skopiuj do schowka - kopiuje zawartość okna do schowka systemu Windows.

 

W trybie edycji, na zakładce Dane osoby można wprowadzać dane osoby wybranej na liście: Imię, Drugie Imię, Nazwisko, Kod (kod lub skrócona nazwa osoby), Data urodzenia, PESEL, NIP.