Raporty > Okno Operacje > WT Zmiana wartości środka trwałego - graficzny

Drukuj

WT Zmiana wartości środka trwałego - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dokument WT - potwierdzający przeprowadzenie operacji zmiany wartości środka trwałego.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Wykonaj dla

Z tej rozwijanej listy można wybrać środek, dla którego będzie wykonywany raport lub pozycję Wszystkich środków zmienionych w tej operacji.

 

Data

W tym polu należy wprowadzić datę przeprowadzenia operacji. Podpowiadana jest data operacji pod jaką została zarejestrowana w programie.

 

Il. załączników

W tym polu można wpisać liczbę jaka będzie wydrukowana w polu Ilość załączników dokumentu.

 

Wartości

Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być wykonane obliczenia. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Uwagi

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w polu Uwagi dokumentu.

 

Wydrukuj Polecenie Księgowania nr:

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wydrukowanie wraz z dokumentem operacji dokumentu PK. W polu tekstowym należy wprowadzić numer polecenia księgowania. Podpowiadany jest kolejny numer zarejestrowany w programie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.