Zakup > Wystawianie dokumentów zakupu

Drukuj

Wystawianie dokumentów zakupu

Nowy dokument zakupu tworzy się klikając przycisk [+Nowy] w oknie kartoteki dokumentów zakupu. Otwiera on okno Wprowadzanie nowego dokumentu, w którym można wprowadzić wszystkie niezbędne dane. Dokumenty zakupu zawierają dane podstawowe (nagłówek), dane o towarach, dane o płatnościach oraz informacje dodatkowe. Czynności możliwe do przeprowadzenia w tym oknie zależą od kategorii wystawianego / edytowanego dokumentu.

 

Układ formularzy dokumentów Faktura VAT zakupu i Rachunek uproszczony zakupu jest identyczny, różnią się one wartością pola Typ dokumentu i będą omówione wspólnie. Istnienie dwóch odrębnych typów dokumentów jest związane z wystawianiem dokumentów przyjęcia. Towary, których zakup został zarejestrowany na dokumencie typu Faktura VAT przyjmowane są na magazyn w wartości netto, a towary z dokumentu typu Rachunku uproszczonego - w wartości brutto.

 

Przyciski narzędziowe

Dekretacje księgowe

 

hmtoggle_plus1Dane podstawowe dokumentu

hmtoggle_plus1strona Towary

hmtoggle_plus1strona Płatności

hmtoggle_plus1strona Inne

 

Każdy dokument wystawiany przy pomocy programu jest powiązany z konkretnym magazynem. Pole Magazyn na pasku stanu umożliwia wybór tego magazynu.

 

Przycisk Pozostaw w buforze

Pozostawia wystawiany dokument w buforze systemu. Wszystkie dane tego dokumentu są przez system pamiętane, mimo że nie został jeszcze wystawiony. Dokumenty z bufora mogą być dowolnie poprawiane, mogą też być w dowolnej chwili usunięte, można je także wydrukować. Dane z dokumentów w buforze nie są umieszczane w zestawieniach.

 

Dołączanie notatki >>

 

Wskazówka

W menu kontekstowym (prawy klawisz myszy) widoczna jest operacja Rozpisz koszt na dokumenty przyjęcia, za pomocą której użytkownik z nadanym prawem Automatyczna aktualizacja wartości PZ może rozpisać koszty zakupu towarów z dokumentu zakupu na powiązane z nim dokumenty PZ.

 

W menu kontekstowym dostępne jest też polecenie Wpłaty na fundusze promocji rolnej. Po jego wybraniu otwiera się okno Kwoty pobrane na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, w którym widoczna jest tabelka z zestawieniem danych dla wybranej faktury. W tabeli widoczne są kolumny: nazwa funduszu, data dokumentu, kwota netto, wpłata, a w podsumowaniu - suma netto faktury i suma wpłat na fundusze.

 

Jeżeli w buforze są dokumenty, na których stawka VAT dla towaru uległa zmianie, można stawkę zmodyfikować (bez wpływu na wprowadzone ceny i rabaty). Przeprowadza się to poprzez operację Aktualizacja stawki VAT(dostępna z menu kontekstowego w trybie edycji dokumentu). Na dokumencie zakupu stawka dla towaru zostanie zmodyfikowana w oparciu o dane kartotekowe. Operacja ta nie jest dostępna dla dokumentów korekt (oprócz kontraktów zakupu).  

Przy próbie użycia na dokumentach handlowych stawki, której okres obowiązywania jest niezgodny z datą sprzedaży (dokument sprzedaży) oraz datą wystawienia dokumentu obcego (dokument zakupu) podczas wystawiania faktur pojawi się stosowny komunikat. Wyjątek stanowią faktury wewnętrzne zakupu wystawione do faktur nabycia, na których weryfikowana jest data wejścia do rejestru należnego i aktywność stawek VAT    

 

W menu kontekstowym tego okna dostępne jest polecenie Dokument w FK. Po jego wybraniu otwiera się okno Dokument w module FK uzgodniony z dokumentem.  

 

Polecenie Sprawdź status kontrahenta w VAT (lub Sprawdź status kontrahenta w KAS) w menu kontekstowym dokumentu sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów (lub Krajowej Administracji Skarbowej) czy zarejestrowany został numer NIP kontrahenta. To który serwis jest wykorzystywany zależy od ustawienia parametru pracy firmy Weryfikacja danych kontrahenta.

Polecenie Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta w menu kontekstowym dokumentu sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer NIP kontrahenta.