Bilans > Okno Obroty rozpoczęcia

Drukuj

Okno Obroty rozpoczęcia

Można tu zarejestrować obroty kont od początku roku rozrachunkowego aż do momentu rozpoczęcia pracy z komputerem. Możesz wpisywać tu kwoty po obydwu stronach konta.

 

Funkcjonalność ta zakłada wprowadzenie obrotów, które są zbiorczymi kwotami. W związku z tym w programie nie będzie wystarczających danych, aby wygenerować wszystkie sekcje JKP_KR, za okres, który został wprowadzony obrotami rozpoczęcia.

Dlatego też rozpoczynając pracę z programem w trakcie roku (korzystając z obrotów rozpoczęcia) należy zapewnić sobie możliwość wygenerowania JPK_KR z poprzedniego systemu księgowego.

 

Elementy okna

Zespół – wskaż pierwszą cyfrę numeru grupy kont, dla których rozpoczynasz wprowadzanie danych.

Konto – wskaż nazwę konta.

Wn i Ma – wpisz obroty konta w rozbiciu na stronę.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – otwiera związaną z nim listę poleceń:

Do bufora – zapisuje wprowadzone lub zmienione dane do bufora.

Do ksiąg – powoduje zaksięgowanie wprowadzonych danych w księgach. Program poprosi Cię o wskazanie okresu, w który mają być zaksięgowane obroty rozpoczęcia. Dla własnej wygody wybierz okres, w który nie będziesz księgował dokumentów. Dzięki temu będziesz mógł zawsze zobaczyć w zestawieniu obrotów kont, jakie dane wprowadziłeś. Po zaksięgowaniu obrotów rozpoczęcia z listy poleceń zakładki Bilans zniknie polecenie Wprowadź obroty rozpoczęcia.

 

Suma – otwiera związaną z nim lista poleceń:

Syntetyki – oblicza sumę wszystkich kont analitycznych danej syntetyki (dokładniej syntetyki podświetlonego konta).

Ostatniej analityki – oblicza sumę wszystkich kont z ostatniego poziomu analityki danego konta, jest to szczególnie użyteczne w przypadku kartotek – umożliwia kontrolne podsumowanie dla wszystkich elementów kartoteki.

Zaznaczonych kont – umożliwia podsumowanie dowolnych kont danego zespołu zaznaczonych w lewej kolumnie tabeli. Polecenie to umożliwia dokonanie kontrolnego podsumowania wybranych kont.

Zespołu – podaje sumę wszystkich kont bieżącego zespołu.

 

Rozrachunki – powoduje przejście do okna wprowadzania nierozliczonych transakcji dla konta rozrachunkowego. Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy wskażesz konto, dla którego jest podpisana jako poziom analityki kartoteka kontrahentów, pracowników lub urzędów.

 

Waluty – powoduje przejście do okna konta walutowe umożliwiając wprowadzanie kwot transakcji wyrażonych w walucie. Aktywny tylko dla kont walutowych.

 

Dodaj – umożliwia wprowadzenie nowej pozycji. Aktywny tylko wówczas, gdy dozwolone jest wprowadzenie nowej pozycję obrotów rozpoczęcia.

 

Zamknij – zamyka okno wprowadzania obrotów rozpoczęcia.

 

Zobacz także:

Aby wprowadzić obroty rozpoczęcia

Aby wprowadzić transakcje nierozliczone

Aby wprowadzić kwoty w walutach w obrotach rozpoczęcia