Kartoteki > Kartoteka Kontrahenci > Kartoteka Kontrahenci incydentalni

Drukuj

Kartoteka Kontrahenci incydentalni

Okno otwiera się po wybraniu Kartoteki > Kontrahenci > Kontrahenci incydentalni.

 

Kartoteka Kontrahenci incydentalni zawiera informacje o partnerach, z którymi współpracujesz sporadycznie lub jednorazowo, a których dane muszą być ujęte w rejestrze VAT. Dane do tej kartoteki wprowadzane są zasadniczo w oknie dialogowym Wprowadzanie danych kontrahenta incydentalnego, otwierającego się w czasie wprowadzania dokumentu. Możliwe jest również wprowadzanie i modyfikacja tych danych w oknie kartoteki.

 

Z kontrahentami incydentalnymi nie można prowadzić rozrachunków.

Numery kontrahentów incydentalnych nie powinny pokrywać się z numerami rozrachunkowych kont analitycznych.

 

Aby zarejestrować dodatkowy zestaw danych kontrahenta incydentalnego, np. wykorzystywanych wcześniej danych adresowych, kliknij prawym przyciskiem myszy na kontrahencie i z menu podręcznego wybierz polecenie Dane kontrahenta na dokumentach.

 

Przyciski poleceń:

Dodaj – umożliwia wprowadzanie danych nowego kontrahenta do kartoteki.

Anuluj – unieważnia aktualnie wprowadzane dane o kontrahencie.

Zapisz – umożliwia zapis wprowadzonych informacji o kontrahencie.

Użyj – przenosi akcję wprowadzania z okna kartoteki do miejsca wywołania kartoteki tj. np. do okna wprowadzania dokumentu związanego z kontrahentem.

Z przycisku Użyj możesz korzystać w sytuacji, gdy do okna kartoteki przełączasz się tylko chwilowo po to, by skorzystać z zapisanych w niej danych. Podczas wprowadzania pewnych typów dokumentów musisz podać kontrahenta, z którym przeprowadzasz transakcję. Jeśli nie pamiętasz danych kontrahenta, możesz wybrać z poziomu okna do wprowadzania przycisk Kartoteka. Przełączy to akcję do okna kartoteki, skąd, po wskazaniu kontrahenta na liście i wybraniu przycisku Użyj, powrócisz ponownie do wprowadzania dokumentu, a stosowne dane przepiszą się automatycznie.

Zamknij – zamyka okno kartoteki kontrahentów.

 

Zobacz także:

Dialog wprowadzania kontrahentów incydentalnych

Jak to zrobić – czynności związane z kontrahentami

Dane kontrahenta na dokumentach

Kartoteka Kontrahenci

Okno kartoteki kontrahentów stałych

Kartoteki