Strona startowa

Drukuj

Wprowadzanie danych kontrahenta incydentalnego (okno dialogowe)

Dialog pojawia się, jeżeli wprowadzono NIP kontrahenta incydentalnego nie istniejącego w kartotece Kontrahenci incydentalni.

W polach Nazwa, Kod, Miasto, Ulica, Nr domu, Nr mieszkania wprowadź dane kontrahenta o numerze identyfikacji podatkowej widocznym w polu NIP.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane do kartoteki Kontrahentów incydentalnych

Anuluj – zamyka okno bez zapisywania danych.